09 Tem 2018

YOL VE YEMEK YARDIMININ PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMESİ

0 Yorum

İşverenler tarafından işçilere maaşları dışından yemek ve yol yardımı gibi birçok ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeleri prime esas kazanca dahil edilip edilmeyeceği 5510 sayılı kanunun “prime esas kazançlar” başlığı altında 80.maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiştir. Prime esas kazanca dahil edilmeyecek olan ödemeler bu maddeye göre;

“Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.”  Şeklinde belirtilmiştir.

Maddede primden istisna olan ödemeler tek tek sayılarak prime esas tutulacak olan ödemelerin istisnası belirtilmiştir.

Diğer taraftan İşveren Uygulama Tebliği’nin 7.7.1 Yemek Paraları bölümünde; “Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.” Şekilnde belirtilmiştir.

Buna göre, işyerlerinde çalışan sigortalılara; nakit olarak yapılan yemek yardımının primden istisna olan kısmı düşüldükten sonra kalan tutarının, nakit olarak ödenen yol bedelinin ise 5510 sayılı kanunun 80.maddesindeki “görev yollukları” başlığı ile karıştırılmadan istisna olan ödemeler içinde yer almaması sebebiyle, tamamının sigorta primi kesintisine tutulması, yemek parası altında yapılan nakit ödemelerden, günlük asgari ücretin %6’sının yemek verilen gün sayısı ile çarpımyla bulunacak tutarının üzerindeki kısmı ile yol bedeli altında yapılan nakit ödemenin tamamından sigorta primi kesilmesi gerekir.

Bir örnekle açıklayacak olursak;

Aylık brüt ücreti 4.000 TL olan Mehmet Bey’e 2018/Mayıs ayında 400 TL’lık yemek parası ödenmiştir. Mehmet bey Cumartesı ve pazarları çalışmamaktadır.

Buna göre yapılacak hesaplama;

Brüt günlük asgari ücret * %6 *yemek parası verilen gün sayısı (yani fiilen çalıştığı gün sayısı) = İstisna tutarı

2029,50 TL / 30 = 67,65 TL

67,65 TL * %6 * 21 gün = 85,05 TL

400TL(verilen yemek parası) – 85,05 TL (istisna tutarı) = 314,95 TL (PRİM ESAS KAZANCA DAHİLEDİLECEK TUTAR)

Sonuç olarak; işverenler tarafından ödenen yemek paraları, aile zammı, çocuk yardımı, bireysel emeklilik sistemine ödenen özel sağlık sigortası primi ve katkı payları, özel sağlık sigortalarına ödenen paraların hepsi prime esas kazanca dahil edilmemektedir Kurum tarafından belirlenen istisna tutarlarını aşan kısımları prime esas kazanca dahil edilip beyan edilmektedir. Burada önemli bir nokta “görev yolluğu” kavramının yol parası ile karıştırılmamasıdır. Görev yolluğu kanunda prime esas kazanca dahil edilmeyecek ödemeler arasında yer almaktadır. Kanunda belirtilen ödeme türleri sınırlandırılmış bir şekilde belirtilmiştir. Dolayısıyla yol paraları prime esas kazanca dahil edilmelidir. İşverenler bu ödemelerin türünü ve varsa istisna tutarını hesaplayıp prime esas kazancı beyan etmelidir. Aksi takdirde daha maliyetli bir ödeme yapmak zorunda kalabilmektedirler.

  

09.07.2018

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

 

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir