12 May 2015

Yatırım Teşvik Desteklerinde İstisnalar

0 Yorum


1. KDV İSTİSNASI

Yatırım teşvik belgesine sahip kişiler makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnasına tabi tutulur. Ancak, teslim alınan makine ve teçhizatların üretime konu olması gerekmektedir. Üretim dışındaki alanlarda kullanmak amacıyla teslim alınan makine ve teçhizatlarda bu istisna uygulanamaz. Bu istisnadan faydalanmak için yatırımcılar:
• Yatırım teşvik belgesine sahip olmaları
• KDV mükellefiyetinin bulunduğunu ve makine teçhizatı indirim hakkını kullanacaklarına dair bir yazının ( vergi dairesinden alınan bu yazının noter veya YMM onaylı olmalı) bulundurmaları
• Teşvik belgesi eki makine e teçhizat listesinin aslını bulundurmaları gerekmektedir.
Yatırım teşvik belgesine sahip mükellefler finansal kiralama şirketi aracılığı ile kiraladıkları makine ve teçhizatlarda KDV %1 olarak uygulanır.

2. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Yatırım teşvik belgesine sahip mükelleflere kapsam içine giren makine ve teçhizatlara gümrük vergisi muafiyeti uygulanır. Gümrük vergisi muafiyetinde iki ayrı düzenleme bulunmaktadır.

• Münferit kullanılmış makine ve teçhizat ithali: ithalat rejim kararınca yatırım teşvik belgesi ile kullanılmış veya yenilenmiş makine ve teçhizatların ithali mümkündür.
• Kullanılmış komple tesis ithali: komple tesis ithali devlet tarafından proje bazında değerlendirilir. Yatırımcılar tesise ait makine ve teçhizatların model ve imal yıllarını da gösteren dökümlü fatura veya proforma fatura ile müracaat ederler. Tesisin ekspertiz tarafından uygun bulunması durumunda tesisin ithali gerçekleşir.

3. VERGİ İNDİRİMİ
Yatırımcılar yatırım yaptıkları bölgelerin oranlarına göre gelir veya kurumlar vergisini indirimli olarak ödeyebilir ve yine bu bölgelerin oranlarına göre yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimden faydalanabilirler.
• Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde vergi indirimi %90, yatırıma katkı oranı ise %50dir.
• Bölgesel teşvik uygulamaları ile büyük ölçekli yatırımlarda bölgelere göre uygulanacak oranlar;

abc

Yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımdan kazanç etmeye başlanıldığından itibaren indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur ve geçici vergi döneminde başlar.

4. FAİZ DESTEĞİ
Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının belli oranlarda bütçe kaynaklarından karşılanmasını sağlayan destektir. Ancak, bütçe kaynaklarından karşılanması için azami ilk beş yılın ödenmesi gerekir. Ayrıca, SGK veya vergi borcu bulunan mükelleflere faiz desteği verilemez.

5. GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ
Yatırımla sağlanan istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete denk gelen kısmının yatırımın işletilmeye başlanmasından itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyannamesinden düşülmesidir. Çalıştırılan işçilerin fiilen çalışıyor olması gerekmektedir.

6. KDV İADESİ
Sabit yatırım tutarı 500milyonTL üzerindeki stratejik yatırımlarında bina inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesi mümkündür.

7. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ VE SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ
Yatırım teşvik belgesi sayesinde yatırımla sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesi ile sigorta primi işçi hisssesinin asgari ücretine denk gelen kısımları ekonomi bakanlığınca ödenir. Ayrıca, sigorta destekleri alt işverenin sağladığı istihdam için de kullanılanabilir. Ancak, işveren sigortalı işçi çalıştırmadığı veya bildirilen işçinin fiilen çalışmadığı tespit edilirse işverenler 1 yıl süreyle hiç bir destekten faydalanamaz.

8. YATIRIM YERİ TAHSİSİ
 İlk yıl taşınmazın emlak vergi değerinin en fazla %3ü oranında takdir edilen bedel
 2. ve sonraki yıllar için cari yıl bedelinin ÜFE oranında artırılması ile hesaplanan bedel karşılığında taşınmaz üzerinde 49 yıl süre ile kullanma hakkı izni alınabilir.
 İlk 3 yıl hesaplanan değerin %30u oranında ödemeler yapılır.
 Yapılacak olan yatırımın taşınmazların rayiç bedelinden tarım ve hayvancılıkta 1, turizmde 2 ve diğer alanlarda 3 katından az olmaması gerekir.
 Ayrıca yapılacak olan yatırımın en az %20sini karşılayacak net özkaynak bulunmalıdır.
 Yerine göre belirlenen ilk yıl ödemeleri,
1.bölgede %3, 3.bölgede %2, 5. Bölgede %1,
2.bölgede %2.5 4.bölgede %1.5 6.bölgede %0.5

ab

06.05.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir