07 Mar 2016

YABANCILARIN ŞİRKET KURULUŞU VE ŞUBE AÇILIŞI

0 Yorum

Yeni TTK hükümlerine göre yabancı gerçek kişiler veya yabancı menşeili şirketler, kanunda belirlenen şartları yerine getirdiği takdirde Türkiye’de şirket kurabilir veya şube açabilirler.

17.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre; uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri uyarınca bir sebep söz konusu olmadıkça; yabancı yatırımcılar Türk yatırımcılarla eşit muamele ilkesiyle Türkiye’de doğrudan yatırım yapabilirler.

Eski kanuna göre yabancıların ticari faaliyette bulunması için alınması gereken ön izinler kanunda yapılan yeni düzenlemelere göre yabancı yatırımcının yerli yatırımcıyla eşit muamele ilkesine dayanarak ortadan kalkmış ve yabancılarında şirket kuruluş işlemleri kolaylaşmıştır. Yerli şirketlerde Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı’na bilgi verilmesine gerek duyulmazken yabancı şirketlerde böyle bir fark vardır. Şirketin ilan ve tescil işlemlerinin yapılması ve şirketin kurulmasıyla birlikte gerekli belgelerle birlikte 30 gün içinde Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir. Yabancı sermaye faaliyetinin izne tabii olduğu sektörlerde ise, kurulan şirketin faaliyet göstereceği sektöre göre, Savunma Bakanlığı, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın da izninin alınması gerekmektedir.

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yerli yatırımcılarla eşit şartlarda, Ticaret Kanunu’nda sayılan şirket türlerini kurmada serbesttir. Yalnız kanunda bankaların, özel finans kurumlarının, sigorta şirketlerinin, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin, holdinglerin, döviz büfesi işleten şirketlerin, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketlerin, sermaye piyasası kanununa tabi ve halka açık şirketlerin, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi tutulmuştur.
Kısaca limited ve anonim şirket kuruluş işlemleri için öncelikle yapılması gerekenler şöyledir:
* Şirket ana sözleşmesinin hazırlanarak noter onayının alınması,
* Rekabet fon payı dekontu(Rekabet Kurumunun Türkiye Halk Bankası A.Ş.’deki hesabına, şirket sermayesinin % 0.04’ü kadar ödeme yapılması,
* Şirket Kuruluşu Bildirim formunun doldurularak ticaret sicili memurluğuna verilmesi

Limited ve Anonim Şirket Tescil ve ilan işlemleri İçin Gerekli Belgeler:

 1. Şirket kuruluş dilekçesi: Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmış olmalı,
 2. Taahhütname(yetkililer tarafından imzalanmış olmalı)
 3. Kuruluş bildirim formları: 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (5 nüsha)
 4. Şirket ana sözleşmesi: Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (biri asıl olmak üzere toplam 4 nüsha)
 5. Pasaport ve kimlik fotokopisi: Tercüme edilmiş pasaport sureti (noter onaylı – 2 nüsha) ve vergi numarasını gösterir belge
 6. İmza beyannamesi: Temsile yetkili kişilere ait şirket unvanı altında noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha)
 7. Oda kayıt beyannamesi: (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
 8. Faaliyet belgesi ve vekaletname: Yabancı ortağın tüzel kişi olması durumunda şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce düzenlenmiş faaliyet belgesi ve sicil özeti noter onaylı tercümesi ile kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişi için alınan noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname.
 9. İkamet tezkeresi veya çalışma izni : Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet tezkeresi, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için ise çalışma veya ikamet izni alınmalıdır.
 10. Ödenmiş sermaye banka dekontu ve blokaj yazısı(Sermaye payının %25’i kuruluş aşamasında, kalanı iki yıl içinde şirketin banka hesabına yatırılarak ödenmelidir) (Ayrıca şirket ortağı veya farklı bir yabancı çalıştırmak istenmesi halinde sermayesinin en 100.000 TL olması yasal zorunludur).
 11. Rekabet fon payı dekontu (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
 12. Kurucular beyanı
 13. Bakanlıktan kuruluş izni alması gereken bir anonim şirket kurulacaksa Bakanlıkça verilen kuruluş izin yazısının aslı,
 14. Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması durumunda menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek, Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi,
 15. 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları yabancı yatırımcı tanımına dahil edilmiş olup, bu vatandaşlarımızın, anılan Kanun kapsamında yatırımda bulunabilmek için Ticaret Sicili Memuruna başvurması durumunda ilgili Ticaret Sicili Memurluğunca, bu vatandaşlarımızın çalışma veya ikamet izni belgesi.

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açılışı

Türkiye’de şube tescili için ticaret odasına verilmesi belgeler şunlardır:

 • Dilekçe
 • Karar (Tercümeli ve Apostil Onaylı)
 • İkametgah İlmuhaberi / Oturma İzin Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Sureti / Pasaport Sureti
 • Merkez Sicilince Şube açılışlarında istenilen evrakları gösterir belge ve Tercümesi
 • Merkez Sicilinde Şube Açılışı İçin Gerekli Olan Tüm Belgeler
 • Faaliyet Belgesi (Tercümeli ve Apostil Onaylı)
 • Merkez Yetkilileri Tarafından imzalanmış Yönetmeliğin 122- d Maddesi İçeriğini Gösterir Beyanname Ve Tercümesi
 • Yönetmeliğin 122-e Maddesi uyarınca Vekaletname ve Tercümesi
 • İmza Beyannamesi

Ayrıca açılacak İkinci ve Sonrasında Şubeler İçin Yerli İşletme Şubeleri ile aynı işlemlere tabidir.

07.03.2016

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir