10 Tem 2017

YABANCI UYRUKLU ŞAHISLARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ VE KDV İSTİSNASI

0 Yorum

Türkiye’de yabancı uyruklu şahıslar kanuni şartlara uymak kaydıyla taşınmaz mal (konut, arsa, işyeri, tarla) edinebilmektedir. Ancak bunun için bazı düzenlemeler mevcuttur. Yabancı uyruklu şahısların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

-Hukuki açıdan öncelikle yabancıların ülkemizde  taşınmaz mal edinmesinin mümkün olup olmadığı  konusunda yabancı uyruklu kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından veya ülkelerindeki Türkiye’deki temsilciliklerinden bilgi alınmalıdır.

-Yapılan sözleşmelerin resmi şekilde düzenlenmesi gerekir. Ülkemizde taşınmaz mülkiyetinin devri için resmi sözleşmelerin mutlaka taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde tescil ile yapılmalıdır. Yine, resmi satıştan önce noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” de imzalanabilir.

Tapu Sicil Müdürlerine yapılacak başvuruda;

-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,

-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi olan yabancı uyruklu kişilerin  ikamet tezkerelerini,

-Yurt dışından verilen vekaletnamelerle işlem yaptıracaklar için tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca satış sözleşmelerinden önce, taşınmazın sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı, ipotekli veya satışına engel bir durumun bulunmamasının ilgili Tapu Dairesinden kontrolü gereklidir.

-Yabancıların taşınmaz ediniminde kanuni sınırlamalar vardır. Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilmek için yabancı uyruklu kişilere uygulanan belli kanuni sınırlamalar vardır. Türkiye sınırları içerisinde yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü maksimum 30 hektardır. -Yabancıların satın alacakları arsa, tarla gibi üzerinde yapı olmayan taşınmazlarda yapacağı projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunması gereklidir.

-Yabancı uyruklu kişilerin taşınmaz alımı öncesinde, taşınmazın güvenlik bölgesi içerisinde olup olmadığının öğrenilmesi için taşınmazın bulunduğu bölgedeki askeri makamlardan izin alınmalıdır.

-Özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün  en fazla %10’una kadar taşınmaz mülkiyeti edinebilir.

Öncelikle yukarıda belirttiğimiz şartlara sahip olmak koşuluyla yabancıların taşınmaz ediniminde KDV istisnası vardır:

6824 Sayılı Kanun ile getirilen KDV istisnası ile ilgili usul ve esaslar, 05.05.2017 tarih ve 30057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 12 No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

6824 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi:

“Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.)” şeklindedir.

Öncelikle KDV istisnasından yararlanmak için taşınmazın satışının 1 Nisan 2017’den sonrasında gerçekleşmiş olması gerekir.

KDV istisnası kapsamında devri yapılabilecek taşınmazlara ait belli şartlar vardır. Bunlar;

-Taşınmazın ilk defa teslim ediliyor olması,

-Taşınmazın kullanıma hazır halde olması,

-Taşınmazın konut veya işyeri olması zorunludur.

KDV istisnasından yararlanabilecekler yabancı uyruklu şahıslara ait şartlar ise;

– Çalışma veya oturma izni almış 6 aydan fazla yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşı gerçek kişiler,

– Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler,

– Kanuni ve iş Merkezi Türkiye’de olmayan kurumlar(Türkiye’de şubesi veya daimi temsilcisi olmayan yabancı şirket, özel bir kanun kapsamında Türkiye’de taşınmaz edinebiliyorsa, bu yabancı şirket yapılacak konut veya işyeri alımında KDV istisnasından yararlanabilecektir).

Ayrıca unutulmaması gereken bir nokta kanunda “İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.” Şeklinde belirtilmiştir. Burada kısaca anlatılmak istenen KDV istisnası ile elde edilen taşınmazın üzerinden 1 yıl geçmeden satılması durumunda KDV istisnası iptal olur ve KDV’si faiziyle birlikte ödenir.

 

 10.07.2017

 Özkan Uzel

 Sorumlu Bağımsız Denetçi

 Mali Müşavir

 

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir