30 Tem 2017

ULUSLARARASI İHALELERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI

0 Yorum

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirli koşullar altında yurt içindeki ihaleler yabancı firmaların katılımına açıktır. Yabancı isteklilerin konu ihaleye katılımına izin verilmesi ilk önce ihaleyi yapan kamu kurum ve kuruluş tarafından belirlenir. Yabancı isteklilerin ihaleye katılmasına izin verilmesi halinde yabancı istekli vergi, resim ve harçlardan muaf olabilmektedir.

Bu muafiyetin temelinde ise yabancı sermaye girdisi sağlama amacı yatmaktadır, en geniş tanımıyla döviz kazandırıcı işlem ve faaliyetler; ihracat işlemleri ve ihracat sayılabilecek diğer işlemler (uluslararası ihale, satış, transit ticaret ve benzer döviz girdisi faaliyetleri) olarak tanımlanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunu ve uygulama esaslarını  27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ ile belirlemiştir.

18 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği içerisinde 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddeleri çerçevesinde ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının usul ve esasları anlatılmaktadır.

Bu tebliğ ve kanunlardan önce yurt içindeki ihalelere yerli ve yabancı özel ve tüzel kişiler ayrı ayrı veya müştereken katılabilmekte ve başka bir özellik aranmamaktaydı. Aslında döviz kazandırıcı nitelikteki işlerde, teşvik edilmek istenilen husus yerli firmalara kısmi bir ayrımcılık sağlanması olduğu halde, niteliği itibariyle uluslararası ihale olan ancak sadece yerli firmaların katılımının olduğu işlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulanması sorun haline gelmekte ve ihtilaflara yol açmaktaydı. Damga Vergisi Kanunu ile Harçlar Kanununda yapılan düzenlemelerle uluslararası ihale tanımı artık yasal bir zemine kavuşmuştur.

Uluslararası ihale ise “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihale” olarak açıklanmıştır.

Uluslararası ihale ülkeye döviz girdisi sağlaması açısından ihracat, transit ticaret gibi ülkeye döviz kazandıran işlemler ile beraber anılmaya başlanmış ve 5. Madde e) bendi içerisinde “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri” vergi ve harç muafiyeti kazanmıştır.

Uluslararası ihalelerde isteklilere uygulanan vergi, resim ve harçlara yönelik muafiyet belgeleri Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Belge başvurularında istenen evraklar;

1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış)

2- Vergi Resim Harç İstisnası Proje Formu

3- Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazısı fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyet tutarını gösteren liste (Banka tasdikli)

4- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter tasdikli örneği)*

5- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

6- Son yıla ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli (Vergi dairesince tasdikli),**

7- İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış)

8- Faaliyetin firma tarafından yapılabileceğini tevsik eden bilgi ve belgeler (Turizm İşletme Belgesi, Seyahat Acentası Belgesi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Karnesi, Gemi Tasdiknamesi, Müteahhitlik Karnesi, Mukavele örneği, imalatçı firmalar için Kapasite Raporu v.b.)

9- Faaliyetin üstlenildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler (İhalenin uluslararası olduğu veya faaliyetin yabancı para ile finanse edildiğine dair ilgili kurumdan alınan yazı ile Tebliğ’in 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi için DPT Müsteşarlığının cari yıla ait yatırım programı numarası)

(*) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmayan kamu kurum ve kuruluşları için kuruluş kanunu ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Ticaret Sicil Gazetesi.

(**) Yeni kurulan firmalar için Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli yerine noter tasdikli Vergi Levhası, Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli düzenlenmeyen kamu ve kuruluşları için vergi dairesinden alınan mükellefiyet belgesi ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli.

 

18 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan tebliğ içerisinde, uygulama ve esasların anlatıldığı kısımda yer alan 7. Madde uluslararası ihale uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli maddedir. Madde şu şekildedir; “15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren, yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış olması uluslararası ihale için tek başına yeterli olmayıp, uluslararası ihaleden bahsedebilmek için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da teklif vermiş olması gerekir.” yani bir ihalenin uluslararası ihale olabilmesi için yabancı isteklinin de direkt olarak teklif vermesi gerekir.

 

Özetlemek gerekirse, yabancı isteklilere açık ihalelerde vergi, resim ve harç istisna belgesi sahibi yerli istekliler, yabancı isteklilerin ihaleye direkt katılımı olmadığı sürece istisna belgelerini kullanamayacaktır.

 

31.07.2017

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir