06 Ağu 2015

Teknokentlerde Faaliyet Gösteren Firmaların KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnaları

0 Yorum

2001’de yürürlüğe giren 4691 Sayılı kanunu kapsamında faaliyet gösteren Teknolojik Geliştirme Bölgeleri; yüksek veya ileri teknoloji kullanan yeni teknolojilere yönelmiş firmaların, belirli üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya AR-GE merkez ya da enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım üretip geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek amacıyla çalıştıkları ve bu yolla bölgenin kalkınmasına fayda sağladıkları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya AR-GE merkez ya da enstitüsünün alanı sınırlarında veya yakınında akademik, ekonomik ve sosyal yapının birleştiği site veya bu özelliğe sahip teknoparklardır.

Yönetici şirket ise 4691 sayılı kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirkettir.

1. Kurumlar Vergisi İstisnası

Yönetici şirketlerin, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması geçici madde 2 kapsamında, elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, özellikle bu bölgedeki yazılım ve ARGE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu kapsamda temel koşulun AR-GE ve yazılım faaliyetlerinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içinde yapılmış olmasına ek olarak; yazılım kiralaması ile lisans, patent gibi gayri maddi haklara bağlanmamış olsa da uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım faaliyetlerinin kazançları da istisna kapsamındadır. Ancak, yazılım ile ilişkili olsa da yazılım destek, bakım, danışmanlık, eğitim, hizmet raporlaması, sistem sürekliliğinin sağlanması, hosting hizmeti, sistem üyeliği gibi operasyonel hizmetler muafiyete tabi kazancın tespitinde kullanılamaz.

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

Seri üretime konu satışlarda ise bu ürünlerin pazarlamasından oluşan kazançların gayri maddi haklara denk gelen kısımları transfer fiyatlandırması usulüne göre ayrıştırılmak koşuluyla istisnadan faydalanabilecek, geriye kalan bölüm ise bu istisnaya tabi olmayacaktır. Yani bu satışlar Tebliğ’de yer alan ifade ve örnekler dikkate alınarak değerlendirilecek ve satış gelirleri buna göre sınıflandırılacaktır.

Bölgede faaliyete geçilmeden önce gerçekleştirilen yazılım ve AR-GE projelerinin kazançlar istisna kapsamına girmezken, bölgede faaliyete geçmeden önce başlanan ve bölgede devam ettirilen yazılım ve projelerin sadece bölgede gerçekleştirilen kısmına denk gelen tutar istisnadan faydalanabilecektir. Bunu tespiti ise, bölgede faaliyete geçilmesinden sonra ortaya çıkan maliyetin projenin devam ettiği dönemdeki tüm maliyetine oranının kullanılmasıyla yapılacaktır.

İstisna kazancın yani kurumlar vergisi matrahının belirlenmesi için, Kanun uygulaması kapsamına giren veya girmeyen maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve istisnaya tabi olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı yapacak şekilde tutulması gerekmektedir.

Nakitlerin değerlendirilmesi sonucunda oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktiflerden dolayı oluşan kur farkı ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasıyla oluşan gelirler 4691 sayılı kanun kapsamı dışındaki ticari işlem gelirleridir ve bu istisnaya tabi değildir.

2. KDV İstisnası

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmalara uygulanan KDV istisnası, yapılan yasal düzenlemeyle 02.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV kanununa eklenen geçici 20. madde yoluyla belirtilmektedir. Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri bakımından istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin asgari sınırı belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etme yetkisine sahiptir. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bir ayrım yapılmadan yalnızca TGB’deki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar kanunda belirtilen tarihe kadar muafiyet kapsamındayken, aynı faaliyetlerin KDV istisnası sadece geçici 20. maddede sayılan belirli yazılımlara uygulanabilmekte ve bu istisna 31.12.2023 tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır.

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde özellikle bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaf tutulmuştur. Söz konusu istisna, teknoloji geliştirme bölgesinde üretilse dahi sayılanlar dışındaki teslim ve hizmetler kapsamamaktadır. Dolayısıyla, oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımlar istisnaya tabi değildir.

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimciler tarafından yalnızca bu bölgelerde üretilen yazılımlar için alınan her türlü mal ve hizmet, söz konusu yazılım satışlarının vergiden istisna olup olmadığına bakılmaksızın genel esaslara göre KDV’ye tabi tutulacaktır. Benzer şekilde, bölgede faaliyette bulunan bir firmaya bu bölgede verilen danışmanlık hizmeti de KDV’ye tabi olacaktır.

Örnek 1: Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyette bulunan bir firmanın bölgede ürettiği ‘hastane bilgi yönetim sistemleri yazılım programının’ satışı ve bu yazılımın güncelleme işleri ve Kanunun Geçici 20/1inci maddesi kapsamındaki teslim veya hizmetleri KDV’den istisnadır. Bu güncelleme dışındaki bakım, destek (otomasyon) gibi hizmetler; işlevi yerine getirmek için kullanılan ürün, aygıt gibi donanımlar, bu donanımlara ilişkin hizmetler ve web sitesi yoluyla verilen reklam hizmeti kapsam dışındadır.

Örnek 2: Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyette bulunan bir firmanın bölgede ürettiği eğitim yazılımları (Kanunun Geçici 20/1inci maddesine göre) KDV’den istisnadır. Bu yazılımı satın alan firmanın satışları ise genel hükümler bakımından KDV’ye tabi tutulacaktır.

– Üretilen yazılımlar kanunun 11 ve 12nci maddelerine göre ihraç edilirse bu ihracata ilişkin KDV’ye, kanunun 32nci maddesine göre indirim veya iade uygulanabilir.

06.08.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir