05 May 2015

Stopaj Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesi

0 Yorum

Beyan edilen gelir ve kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup edilmesidir. Ayrıca, kesilen bu vergilerin yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsubunda mükelleflerin kendilerinden kesilen verginin kesintisini yapan sorumlularının;

 • Adı-soyadı veya unvanını
 • Bağlı olduğu vergi dairesini
 • Vergi kimlik numaralarını
 • Kesintiye esas alınan brüt tutarlarını
 • Kesilen vergileri
 • Kesinti yapılan dönemleri gösteren ve 252 numaralı gelir vergisi genel tebliğinde örnek olarak gösterilen tabloları eklemeleri gerekir.
 • Beyanname üzerinden hesaplanan vergiye mahsup yapılması için dilekçeye gerek yoktur.

Diğer vergi borçlarına mahsup

Yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin beyan edilen gelir ve kurum üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmesinden sonra kalan kısmın bulunması durumunda vergi mükellefinin isteği ile diğer vergi borçlarına mahsubu yapılabilir. Bu işlem tutarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aramadan yerine getirilebilir. Ancak bu talebin yerine getirilebilmesi için;

 • Mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması
 • Diğer vergi borçlarına mahsup talebinin dilekçe ile yapılması
 • Mahsup dilekçesinde adi ortaklık ve kollektif şirketin hangi dönemi için mahsup talep edildiğinin belirtilmesi gerekir.
 • Vergi mükellefinin SSK prim borcuna mahsubu mümkün değildir.
 • Mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih itibariyle yerine getirilir.
 • Mahsuben iadede kesilen vergilerin tahakkuk veya ödendiğine dair belge istenmez.

 

Nakden iade yapılması

Yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin beyan edilen gelir ve kurum üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmesinden sonra kalan kısmın bulunması durumunda vergi mükellefinin isteği ile nakden iadesi yapılabilir. Bu talebin yerine getirilmesi için nakden iade talebinin dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Ayrıca;

 • Ücret ve gayrimenkul sermaye iradına ilişkin olması halinde ücretlere ilişkin olarak işveren tarafından verilen ve kesintinin yapıldığını gösteren yazının, gayrimenkul sermaye iradına ilişkin olarak kira kontratının,
 • Menkul sermaye iradına ilişkin olarak kesintiyi yapan bankalar, özel finans kurumları, aracı kurumlar ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen ve vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin
 • Serbest meslek kazancına ilişkin olarak vergilerin sorumlu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının
 • Ticari kazançlar ve ziraı kazançlara ilişkin olarak tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna dair belgenin kurumlarca onaylanan örnekleri veya asılları ile talep de bulunabilir.

Adsız

Yeminli mali müşavirin verdiği tam tasdik raporuna göre iade edilen tutardan daha az olması veya iade edilmesi gereken bir tutar bulunmaması durumunda ortaya çıkan vergi zıyai, gecikme faizi ve buna bağlı cezalardan mükellefle birlikti yeminli mali müşavir de müteselsilen sorumludur.

21.04.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir