06 Ağu 2015

Sigortalı İşe Giriş/İşten Çıkış Bildirgelerinin Beyan Süreleri

0 Yorum

1. İşe Giriş Bildirgesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre işe yeni alınan bir çalışan için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmeli ve bu bildirgeler de elektronik ortamda SGK’ya iletilmelidir. Sigortalı işe giriş bildirgelerinin normal verilme süresi sigortalılık statüsüne göre değişse de; 5510 sayılı kanunun 8. maddesine göre, işverenler 4. maddede sigortalı sayılan kişilerin işe giriş bildirgesini 7. maddede belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, genellikle de sigortalı işe başlamadan en az bir gün öncesinde Kuruma bildirmesi gerekmektedir. İşe giriş bildirgesinin verilmesi şu koşulları taşırsa yasanın izin verdiği istisna sürelerle sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır:

• İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işyerlerinde bir ay içinde işe alınan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde,
• İnşaat, balıkçılık ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerinde işe başlayan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, sigortalının çalışmaya başladığı tarihte,
• Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlara ait işe giriş bildirgelerinin sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde
• Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde

Bu bildirgelerinin son verilme süresinin mali tatile denk gelmesi halinde, işverenin işe giriş bildirgesini mali tatili sonrasında 7 takvim günü içinde Sosyal Güvenli Kurumu’na vermesiyle bildirge zamanında verilmiş sayılacaktır. Benzer şekilde, işe giriş bildirgelerinin verilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda, bu bildirgeler resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde verilirse süresi içinde verilmiş olarak kabul edilmektedir.

Örnek 1: İlk defa 17.03.2014 tarihinde üç işçi ile işe başlamış olan bir işveren, bu işçilere ait işe giriş bildirgelerini (Mart ayı 31 gün olduğundan) 16.04.2014 tarihine kadar SGK’ya verirse, bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılmaktadır. Aynı iş yeri, 16.04.2015 tarihine kadar farklı tarihlerde başka işçi çalıştırmaya başlarsa, yine 16.04.2014 tarihine kadar işe giriş bildirgelerini verdiğinde bunları zamanında vermiş sayılır.

Örnek 2: İşveren 14.07.2015 tarihinde işe başlattığı sigortalının işe giriş bildirgesini normal şartlarda en geç 13.07.2015 tarihinde vermesi gerekirken 27.07.2015 tarihinde vermiş olsa da; mali tatil nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak, eğer mali tatilin başlama günü olan 01.07.2015 tarihinde işe başlatılan sigortalının işe giriş bildirgesi en geç 30.06.2015 tarihinde verilmemişse, başladığı tarih mali tatile rastlasa bile bildirgenin son verilme tarihi mali tatilin öncesine denk geldiğinden, bildirge süresi dışında verilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanır.

İdari Para Cezası

5510 sayılı kanunun 102. maddesine göre uygulanacak idari para cezaları:
• Bildirgeyi, Kanunda belirtilen süre içinde Kurumca belirlenen şekle ve usulüne uygun vermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
• Bildirgenin verilmediğinin mahkeme kararından; Kurumun denetim ve kontrol memurlarının tespitlerinden; diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden; bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespiti durumunda her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
• Bildirgenin verilmediğine ilişkin mahkemenin karar tarihinden; Kurumun denetim ve kontrol memurlarının tespit tarihinden; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden; bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma geliş tarihinden itibaren bir yıl içinde a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

2. İşten Çıkış Bildirgesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre işten ayrılan bir çalışan için sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenmeli ve bu bildirgeler de elektronik ortamda SGK’ya iletilmelidir. İşten çıkış bildirgesi, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde SGK’ya verilmelidir. Bildirgenin verilmesi gereken süre hesaplanırken, 10 günlük sürenin başlangıcı çalışan kişinin işten ayrıldığı günün sonraki günü olarak kabul edilmelidir.

İşten ayrılış bildirgelerinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda bildirgeler resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilirse yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır. Benzer şekilde işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken son günün mali tatilin olduğu zamana denk gelmesi halinde (01.07.2015-20.07.2015), işveren tarafından işten çıkış bildirgesinin 28 Temmuz 2015 tarihine kadar verilmesi koşuluyla bildirge süresinde verilmiş sayılacak, idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşten ayrılış bildirgesi düzenlenirken sigortalının mesleği, son 2 aya ilişkin prim ödeme gün sayısı ve kazanç tutarı, işten ayrılış nedeni ve adres bilgileri sisteme girilmelidir. Sigortalının 4447 sayılı kanunun 51. maddesinde sayılan nedenlerden biri ile işten ayrılması koşuluyla işsizlik ödeneğinden yararlanması mümkündür.

Örnek 1: 08.05.2015 tarihinde işten ayrılan bir sigortalı için verilecek olan işten ayrılma bildirgesinin en geç 18.05.2015 tarihine kadar SGK’ya verilmesi gerekmektedir. Eğer bu sigortalı 06.05.2015 tarihinde işten ayrılmış olsaydı, bildirgenin verilmesi gereken son gün olan 16.05.2015 tarihinin resmi tatile denk gelmesi nedeniyle, bildirgenin en geç 18.05.2015 tarihinde SGK’ya verilmesi durumunda bildirge yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. (Bu durum her sene için geçerli değildir. 2015 yılında resmi tatil 16.05.2015 tarihine denk geldiği için örnekte bu tarihler kullanılmıştır.)

İdari Para Cezası

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin SGK’ya yasal süresi dışında, yani 10 günlük süre geçirildikten sonra verilmesi halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde işverenler tarafından kendiliğinden verilmiş olması ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenecek olması durumunda, tebliğ edilen ceza tutarının ¼’inin, ¾’ü ödendiği takdirde, kalan kısım pişmanlık indirimi ve erken ödeme indirimi olarak iptal edilmektedir.

06.08.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir