12 Ağu 2015

Sigorta Şirketlerinin ve Aracılarının Yaptığı İşlemlerin Faturalandırılması

0 Yorum

Acenteler arasında yasal mevzuat kapsamında iş paylaşımı yapılması mümkündür ve acentelik sözleşmesinde belirtilen yetki ve sınırlar dâhilinde olmak üzere bir aracı bir başka aracıyla ortak iş yapabilir, bu aracıdan iş alabilmektedir. Sigorta aracıları olarak sayılanlar sigorta acente ve brokerleridir.

26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile sigorta şirketlerini ilgilendiren işlemler düzenlenmiştir. 3065 sayılı Kanunun 17/4-e maddesiyle sigorta şirketlerinin tüm işlemlerinin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kapsamında olması nedeniyle, reasürans işlemleri de dâhil olmak üzere bu şirketlerin sigorta acente ve prodüktörleriyle yaptığı sigorta işlemleri KDV’den istisna edilmiştir. Bu işlemler başlıca, sigorta aracılık faaliyetleri yürütenler tarafından sigorta şirketleri adına yapılan poliçe satışları nedeniyle tahsil edilen primler ve bu hizmetler karşılığında sigorta şirketlerinden alınan komisyonlardır. Bu istisna kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen KDV, 3065 sayılı kanunun 30/a maddesine göre indirim konusu yapılmaz, işin niteliğine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınır.

Ancak, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın görüşüne göre, sigorta aracılarının sigorta aracılarıyla yapmış oldukları işlemlerin komisyon aktarımları KDV’ye tabi olacaktır ve bu işlemler için KDV’li fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 5766 sayılı kanunun 25. maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, sigorta aracılarının yaptığı işlemlerin vergi mükellefi de sigorta şirketleri sayılmış, bu tarihten itibaren yapılan bütün sigorta işlemlerinde BSMV mükellefi olarak sigorta şirketleri kabul edilerek acenteler bu kapsamdaki mükellefiyetten çıkarılmıştır. 3065 sayılı kanunun 17/4-e maddesiyle istisna kapsamına giren işler, BSMV ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı işler olsa da; şirketin aracıya ödediği komisyonun bir bölümünün aracı tarafından başka bir sigorta aracısına aktarılması, sigorta aracısının sigorta şirketine yaptığı bir sigorta muamelesi olarak değerlendirilemez, dolayısıyla KDV’ye tabidir. Vergi Usul Kanununa göre, aracıların şirketlere sağladığı hizmetler sonucu sigorta şirketlerinin sigorta aracılarına ödediği komisyonlar için Sigorta Komisyon Gider Belgesi düzenlemesi zorunludur; ancak aracılar aralarında iş paylaşımı yaptığında bu belgenin düzenlenmesi mümkün değildir. Müşteriye verilen hizmete karşılık ödeme tutarı için fatura düzenlendiğinden; aracılar arası yapılan işler sigorta şirketine yapılan işler değildir ve bu iş paylaşımıyla yapılan hizmetin de faturası düzenlenmelidir. Bu sebeplerle, sigorta acentelerinin aralarında, brokerlerin acentelerle ya da brokerlerin aralarında komisyon karşılığı yaptığı işlerde, komisyonu tahsil eden taraf KDV’li fatura düzenleyecektir.

Faaliyetleri istisna kapsamındaki işlemlerden oluşan ve herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan sigorta aracıları, bu istisna kapsamındaki işlemleri sebebiyle KDV beyannamesi vermez. Ancak, sigorta acente ve brokerleri tarafından işletmelerine ait taşınır ve taşınmazların teslimiyle sigorta muamelelerine ilişkin olanların dışındaki hizmetler KDV’ye tabidir. Bu nedenle, bahsedilen sigorta aracılarının istisna kapsamına girmeyen KDV’ye tabi arızi işlemlerinin bulunması durumunda, bu işlemler sadece işlemin gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus olarak verilecek 1 no.lu KDV beyannamesi ile bildirilecektir.

Örnek: Hayat dışı dallarda çalışan A Sigorta şirketinin acentesi (Acente K), hayat branşında çalışmakta olan B Sigorta şirketinin acentesinin (Acente L) hayat dışı sigorta (yangın sigortası) talebinde bulunan müşterisine yangın sigortası poliçesi satabilmektedir. Kendi portföyünde yer alan müşterisini Acente K’ye yönlendiren Acente L, bu müşteri portföyü için Acente K’den komisyon isteyebilmektedir. Yangın poliçesi, hayat dışı branşta faaliyet gösteren sigorta şirketinin acentesi K tarafından düzenlenir. Acente K ve Acente L arasındaki işlemler BSMV’nin kapsamına girmese de, bu işlem sigorta şirketine verilen bir hizmet olmadığından; Acente L, Acente K adına KDV’li fatura düzenlemelidir.

12.08.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir