22 May 2018

SGK PRİM ÖDEME ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

0 Yorum

İşverenlerin sigortalıları için aylık hizmet prim belgesi beyanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim alacakları doğmuş olur. SGK’ya olan bu konudaki borçlar için zamanaşımı süreleri iki şekilde özetlenebilir.

Birincisi; işveren tarafından düzenlenen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primleridir. Tabloda zaman aşımı sürelerini görebiliriz.

Tarih aralığı Kanun numarası Zamanaşımı Süresi
07.12.1993 ve öncesi 818 Sayılı Borçlar Kanunu Ödeme süresinin Sona Erdiği Tarihi takip eden günden itibaren 10 Yıl
08.12.1993-05.07.2004 6183 Sayılı Kanun Ödeme süresinin Sona Erdiği Tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl
06.07.2004-30.09.2008 818 Sayılı Borçlar Kanunu Ödeme süresinin Sona Erdiği Tarihi takip eden günden itibaren10 Yıl
01.10.2008 ve sonrası 5510 Sayılı Kanunu Ödeme süresinin Sona Erdiği Tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl

 

 

Örnek verecek olursak; X şirketi 2016 yılı Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerini zamanında beyan etmiştir. Bunlar için son ödeme tarihi 31.03.2016’dır. Eğer bu tarihte ödeme yapmamışsa zamanaşımı süresi bu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 10 yıldır. Yani 01.01.2017 tarihinde başlayıp, 31.12.2016 tarihinde sona erecektir. Bu sürelere zamanaşımını kesen yada durduran haller dahil değildir.

İkincisi; yapılan inceleme sonucunda düzenlenen prim belgelerinden doğan sigorta primleridir. Bu durumda sigorta primi;

-Mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise, mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren,

-SGK denetim elemanları tarafından yapılan inceleme sonucu doğmuşsa rapor tarihinden itibaren,

-Kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından kendi mevzuatları kapsamında yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sonucu doğmuşsa, soruşturma/denetim/inceleme sonuçlarının SGK’ya intikal ettiği tarihten itibaren,
-Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise, bilgi ve belgenin SGK’ya intikal ettiği tarihten itibaren başlar.

Zamanaşımı sürelerine detaylı olarak şöyledir.

Dönemi Kanun Numarası Zamanaşımı Süresi
07.12.1993 ve öncesi 818 Sayılı Borçlar Kanunu 10 Yıl
08.12.1993-05.07.2004 6183 Sayılı Kanun 5 yıl
06.07.2014-30.09.2008 848 Sayılı Borçlar Kanunu 10 yıl
01.10.2008 ve sonrası 5510 Sayılı Kanunu 10 yıl

 

Örnek verecek olursak; SGK incelemesi esnasında 19.09.2016 tarihli rapor ile Ahmet Bey isimli sigortalının 2015 yılı Mart ayındaki hizmet ve kazançlarının kuruma bildirilmediği ortaya çıkmıştır. Söz konusu prim borçları yönünden zaman aşımı süresi 5510 sayılı kanuna göre 10 yıl olarak işler yani 19.09.2026 tarihinde sona erecektir. Bu sürelere zaman aşımını kesen yada durduran halle dahil değildir.

Zamanaşımını kesen durumlar 6183 sayılı Amme Alacaklarınının Tahsil Usulü hakkında Kanunda açıklanmıştır. Bunlar;

-Ödeme

-Haciz Tatbiki

-Cebren Tahsil ve Takip Muameleleri Sonucunda Yapılan Her Çeşit Tahsilat,

-Ödeme Emri Tebliği

-Mal Bildirimi, Mal Edinme ve Mal Artmalarının Bildirimi,

-Yukarıdaki Maddede Gösterilen Muamelelerden Her Hangi Birinin Kefile veya Yabancı Şahıs ve Kurumlar Mümessillerine Tatbiki veya Bunlar Tarafından Yapılması,

-İhtilaflı Amme Alacaklarında Kaza Mercilerince Bozma Kararı Verilmesi,

-Amme Alacağının Teminata Bağlanması,

-Kaza Mercilerince İcranın Tehirine Karar Verilmesi,

-İki Amme İdaresi Arasında Mevcut Bir Borç İçin Alacaklı Amme İdaresi Tarafından Borçlu Amme İdaresine Borcun Ödenmesi İçin Yazı İle Müracaat Edilmesi,

-Amme Alacağının Özel Kanunlara Göre Ödenmek Üzere Müracaatta Bulunması ve/veya Ödeme Planına Bağlanması

Şeklindedir.

Zaman aşımındaki kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zaman aşımı tekrar işleme konulur. Eğer zaman aşımı bir bozma kararı ile kesilmiş ise zaman aşımı başlangıcı yeni vade gününün rastladığı; amme alacağının teminata bağlanması veya icranın kaza mercilerince durdurulması durumunda zaman aşımı başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günüdür.

 

Sonuç olarak zaman aşımı konusunda bir diğer önemli nokta zaman aşımı süresinin işlemediği durumların var olmasıdır; bunlar borçlunun yabancı ülkede olması, hileli iflas etmesi yada terekesinin tasfiyesinden dolayı hakkında takip yapılmasının mümkün olmamasıdır. Ayrıca sosyal güvenlik hukuku içerisinde zaman aşımının kurumca resen dikkate alınacağı konusunda herhangi bir düzenleme yoktur.

 

22.05.2018

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir