03 Şub 2018

ÖNCEKİ YILLARDA KV BEYANINDA GÖSTERİLMEYEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ KV BEYANNAMESİNİN DÜZELTİLMESİ SONRASI MAHSUBU DURUMU

0 Yorum

Kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmekte ve beş yılı geçmemek şartıyla geçmiş yıl beyannamelerinde ortaya çıkan zararların indirim konusu olduğu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinde belirtilmiştir.

Kanuna göre, geçmiş yıl zararları için mahsup talep edilebilmesi için;

-Geçmiş yıl zararının son 5 yıla ait olması, (örnek verecek olursak, 2011 hesap dönemine ait mali zarar, 2012 hesap dönemi kazancından başlanmak suretiyle en son 2016 hesap döneminde elde edilen kurum kazancından mahsup edilebilir. Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararın, takip eden beş hesap dönemi içinde oluşacak kârlarla mahsup edilememesi durumunda mahsup edilebilme imkanı ortadan kalkmaktadır.)

Eğer birden fazla dönemde zarar varsa, zarar mahsubunda en önceki yıl zararından başlanarak mahsup işlemi yapılmalıdır. Zarar mahsubunun azami beş yıllık süre içinde yapılabilmesinin mümkün olması, en önceki yıl zararının mahsubunu zorunlu kılmaktadır.

-Mahsubun yapılacağı beyannamede geçmiş yıl zarar tutarlarının her yıla ilişkin olarak ayrı ayrı gösterilmiş olması

-Mahsubu gerçekleşecek geçmiş yıl zararının ait olduğu dönemin beyannamesinde belirtilmiş olmalıdır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesindeki düzenleme içerisinde, mahsubun yapılacağı beyannamede her yıla ait zarar tutarı ayrı bir şekilde belirtilerek gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu duruma göre mahsup işleminin gerçekleşmediği bir beyannamede de bir önceki yıl zararları ayrı bir şekilde belirterek gösterilmeli midir?

Belirli bir yıla ait beyannamede zarar mahsubu yapılmamış ise, sonraki yıllarda mahsup edilecek önceki yıllara ait zararlarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekmediği görüşüne yer verilse de Gelir İdaresinin konu ile alakalı cevabı özetle aşağıdaki şekildedir;

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Şirketinizin 2004 ve 2005 yıllarını zararla kapattığı ve 2006 yılında oluşan dönem kârından geçmiş yıllara ilişkin zararını mahsup ettiği belirtilerek, geçmiş yıllara ilişkin zararlarınızın dönem bilançolarında gösterilmiş olmasına rağmen 2005 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmeden 2006 yılında mahsup edebilmeniz için 2005 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin düzeltilip düzeltilemeyeceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi halinde, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde gösterilen zararların indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, mükelleflerce kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim konusu yapabilecekleri geçmiş yıl zararları bulunmasına rağmen ilgili hesap dönemi için kâr beyan ederek geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılmaması durumunda, bu dönemi izleyen yıllarda indirim konusu yapma hakkı bulunduğu halde kâr beyan edilmesi nedeniyle kullanılmayan geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, ilgili dönemde söz konusu kâr beyanı nedeniyle indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararları haklarından vazgeçtiklerinin kabul edilerek, kâr beyan edilen dönemin düzeltilmesi de söz konusu olmayacaktır.

Buna göre, 2005 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde zarar beyan edilmesi nedeniyle kurum kazancından indirim konusu yapılamayan ve anılan beyannamede gösterilmeyen 2004 yılı zararının, söz konusu 2005 yılı beyannamesinin düzeltilerek 2004 yılı zararının bu beyannamede gösterilmesi halinde, 2006 yılı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.”

Yukarıdaki cevaba bakıldığı zaman, o yıla ait beyanname içerisinde zarar mahsubu yapılmasa da önceki yıllara ait zarar mahsuplarının ayrı bir şekilde belirtilmesi gerektiği yargısına varılabilmektedir. Böyle bir durum içerisinde düzeltme beyannamesi verilmek şartıyla mahsup hakkı verilmesi görülmüştür.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vermiş olduğu başka bir özelge de ise, bu soru olumsuz olarak yanıtlanmıştır.

Söz konusu özelge özetle şu şekildedir:

“İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olarak faaliyet gösterdiğinizi belirterek; 2006 takvim yılı beyannamenizden doğan ve sehven 2007 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu edilmeyen zararın düzeltme yolu ile indirime konu edilip edilemeyeceğine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde, geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararların, kurumlar vergisi beyannamelerinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, kurumlar vergisi matrahının tespitinde geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılabilmesi için, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi ve beş yıldan fazla nakledilmemesi gerekmekte olup beyannamede zarar olsa dahi indirim konusu yapılabilecek indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kazanç bulunması halinde de indirime konu edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, ilgili hesap döneminde kazanç olmasına ve indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararı bulunmasına rağmen geçmiş yıl zararlarını dikkate almayan mükelleflerin, bu dönemi izleyen yıllarda söz konusu geçmiş yıl zararlarını mahsuba konu etmeleri mümkün değildir. Ayrıca, kazanç beyan edilen dönemde geçmiş yıl zararlarını mahsup etmeyerek bu hakkından vazgeçen mükelleflerin, kazanç beyan edilen dönem beyannamesini düzeltmeleri ve geçmiş yıl zararlarını indirim konusu yapmaları da söz konusu olmayacaktır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim imkanı olduğu halde kurum kazancından düşülmeyen 2006 yılı zarar tutarının, sonraki yıl beyannamelerinde indirim konusu yapılması mümkün olmayıp; söz konusu zarar tutarının 2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin düzeltilmesi yoluyla da indirim konusu yapılması mümkün değildir.”

Özelgeye göre; Gelir İdaresi, kazanç beyan edilen dönemde geçmiş yıl zararlarını mahsup etmeyen mükelleflerin, kazanç beyan edilen dönem beyannamesinde düzeltme yaparak geçmiş yıl zararlarını indirim konusu yaptırmamaktadır.

Vergi idaresinin birinci görüşü geçmiş yıl zararının düzeltme yolu mahsubuna mümkün kılarken ikinci idarenin görüşü mahsuba imkan vermemektedir. Ayrıca kazanç olsa bile geçmiş yıl zararını mahsubundan vazgeçen mükellefin, bu zararı daha sonraki yıllarda mahsup etme imkanı da yoktur, denilmektedir. Yani, mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim konusu yapabilecekleri geçmiş yıl zararları bulunmasına rağmen ilgili hesap dönemi için kâr beyan ederek geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılmaması halinde, bu dönemi izleyen yıllarda indirim konusu yapma hakkı olmasına rağmen kâr beyanından dolayı kullanılmayan geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesinin de imkanı yoktur görüşü vergi idaresince çelişkili olarak kabul edilmiştir. Yine, ilgili dönemde kâr beyanından dolayı indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararları haklarını kullanmadıkları varsayılarak, kâr beyan edilen dönemin düzeltilmesinin yapılması da mümkün değildir idarece görüşlerinde yer bulmaktadır.

Birde yargı görüşlerine bakacak olursak ;

 Danıştay, kar elde edilmiş bir yılda mahsubu yapılmamış geçmiş yıl zararının ilerleyen yıllarda elde edilecek kazançtan mahsup edilebileceğini oy çokluğu ile kabul etmiştir.

Danıştay 4.daire 3 şubat 2016 tarih ve 2016/278 sayılı kararında;

Davacı şirketin 2003 hesap dönemine ilişkin 13.776,42 TL tutarında zararının bulunduğu, 2004 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde zarar gösterildiği, 2005 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde yine kurumun zarar ettiği ve bunun beyannameye yansıtıldığı,2006 yılı beyannamesinde önceki yıldan devreden zarar tutarının gösterilmediği, bu yılda kar beyan edildiği, 26.04.2008 tarihinde internet aracılığı ile verilen 2007 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edildiği, bunun üzerine davalı idarenin 2003 yılına ait zararın 2006 yılına ait beyannamede gösterilmemesi nedeniyle, 2003 yılı zararının 2007 yılına ait kurum kazancından indirilemeyeceği gerekçesiyle davacı şirket adına vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi tarhiyatının yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

 İstanbul 6.vergi mahkemesinin 27.06.2012 günü ve E.2010/2781, K.2012/1593 sayılı kararıyla; kar beyan edilen 2006 yılı beyannamesinde önceki yıldan devreden zarar tutarının gösterilmemiş olması, söz konusu zararların 5 yıllık süre içinde olmak şartıyla izleyen yıllarda indirim konusu yapılmasına engel olmadığı, 2003 yılı zararlarını, kar beyan edilen 2006 yılı hariç olmak üzere diğer yıllarda beyannamelerinde gösteren davacının bu zararlarını 2007 yılı beyannamesinde matrahtan indirmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından yapılan cezai tarhiyatta hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

 … temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 03.02.2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi.”

 Şeklindedir.

Sonuç olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasından yola çıkılarak, geçmiş yıl zararlarının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi için her yılın zararının beyannamede ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. Ancak bu durumda düzeltme beyannamesi verilerek mahsup hakkından yararlanılabilecektir. Dolayısıyla zarar mahsubu konusunda mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerin bu şekil şartına uymaları gerekmektedir.

03.02.2018
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir