04 Haz 2015

Kurumlar Vergisinde Nakdi Sermaye Gider İndirimi

0 Yorum

Sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden dönemin sonuna kadar hesaplanan yıllık indirim tutarın %50’si o döneme ait kurumlar vergisi matrahından indirilir. Ayrıca, TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınır. Bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç tüm sermaye şirketleri bu kapsama girmektedir. Bu uygulamanın amacı şirketlerin ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynak kullanımını arttırmaktır.
Sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmesinin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her dönem için ayrı ayrı indirim tutarından yararlanılır. Azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz. Hesaplanan indirim tutarı nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılarak hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Ayrıca, matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar sonraki hesap dönemine devredilir.
Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından, sermaye şirketlerinin bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ve ortaklar veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleşen sermaye artırımları indirim hesaplaması kapsamında değildir.
Düzenlemedeki %50 oranını %100 ‘ e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Düzenlemenin usul ve esaslarından da Maliye Bakanlığı sorumludur.
Örnek:
A şirketinin 2015 Temmuz ayında 12,000,000 ₺ sermaye artırımı yapmıştır. TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı ise %20’dir. A şirketinin ödemesi gereken kurumlar vergisinden ne kadar indirim yapılacaktır.
Yıllık indirim tutarı= nakden artırılan sermaye tutarı * TCMB faiz oranı * %50
= 12,000,000 * 0,2 * 0,5
= 1,200,000 ₺
Temmuz Ayında sermaye artırımı yapıldığı için Temmuz dahil o yılın bitimine kadar olan dönemin hesaplaması yapılır;
1,200,000 / 12= 100,000 (aylık indirim tutarı)
100,000 * 6 = 600,000 ₺ (6 aylık indirim tutarı)
600,000 ₺ kurumlar vergisi matrahından indirilir ve şirkete katkısı kurumlar vergisi oranı (0,2) ile çarpımı kadardır;
600,000 * 0,2 = 120,000 ₺ şirkete katkısı olacaktır.

04.06.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir