16 Eki 2017

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI VE KDV İADESİ

0 Yorum

Belirli sektörlere olan toplam talebi artırmak amacıyla son dönemde KDV oranlarında değişiklikler yapıldığı ve KDV oranlarında belli bir süre için indirime gidildiği görülmektedir. Bu sektörlerin biri de inşaat sektöründedir.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 3505 sayılı Kanunla değişik 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.12.2007 tarih 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) Eki (I) sayılı listenin 11. sırasında KDV’ye konu olan konut teslimlerinde KDV oranı, net alanı 150 m²’yi aşmayan konutlar için % 1, net alanı 150 m²’yi aşan konutlar ve m² ‘ye bakılmaksızın yapılan taşınmaz satışında genel oran %18’dir.
Fakat bu oran, 03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.1.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Kararname Eki Karar’ın 2. maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’ın 1. maddesinin (6) numaralı fıkrası ile değiştirilmiştir.

Konut büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ise;
(I) sayılı listenin 11. sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29.07.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

-Yapı ruhsatı 01.01.2013 ila 31.12.2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

1. Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen % 8 vergi oranı,
2. Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen %18 vergi oranı
Olarak uygulanır.

-Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri aracılığı ile ihalesi 01.01.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise;
1. Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen %8 vergi oranı,
2. İki bin Türk Lirası’nın üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen %18 vergi oranı
Olarak uygulanır.

Konut rezerv yapı alanı ve riskli alan bölgesinde ise;
2012/4116 sayılı BKK eki Karar’ın 7. maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK Karar’ın 1. maddesine 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eklenen 6. fıkrada, “(6) (I) sayılı listenin 11. sırasında yer alan net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç)” hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan 31.01.2017 tarih ve 2017/9759 sayılı Kararname Eki Kararın 2. maddesi ile yukarıda belirtilen (6) numaralı fıkrada değişiklikler yapılmasına rağmen rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerlerde bulunan konut teslimlerinde uygulanacak KDV %18 olarak korunmuş, bir değişikliğe gidilmemiştir.

Arsa ve Arazi metrekare birim vergi değeri 1.000,00 TL’yi aşan lakin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun içerisinde rezerv yapı alanı ve riskli bölge olarak belirlenmiş alan içerisinde müteahhit tarafından;
– İnşaat işi yapan firmalara verilen inşaat yapım hizmeti ile ilgili teslim edeceği 150 metrekare altındaki konutların,
– İnşaat işi yapan firmalar tarafından verilen konutların üçüncü kişilere tesliminde uygulanacak KDV oranı konusunda İstanbul VDB 28.1.2015 tarih ve 39044742-KDV 28-135 sayılı Özelge’de aşağıda bulunan idari görüş açıklanmıştır.
İnşaatın yapılacağı taşınmazın tapu kaydında “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı” olarak değerlendirilmiş olması halinde, net alanı 150 m²’nin altında bulunan konut teslimlerinde arsa birim m² vergi değerlerine ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, inşaat şirketi tarafından firmanıza teslimi ile inşaat şirketi tarafından firmanıza teslim edilen konutların üçüncü kişilere tesliminde % 1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, net alanı 150 metrekare ve üzerinde olan konut teslimleri ile ticari alanların satışında ise %18 oranında KDV hesaplanacak olup taşınmazın 6306 sayılı Kanun kapsamında bulunması oran uygulamasını değiştirmeyecektir.”

KONUT TESLİMLERİNDE KDV İADESİ

3 Şubat 2017 tarih ve 29968 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)’le, 1 seri no’lu KDV Uygulama Genel Tebliğinin (III/B-3) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış olup, birinci paragraftan sonra ise aşağıda bulunan paragraflar eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile MB, sadece konut teslimlerinde yılı içinde indirimli oranda KDV iadesine imkân tanımıştır.
3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle alakalı olup teslim ve hizmetin yapıldığı vergilendirme dönemi içerisinde indirime uğramayan ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Konut veya iş yeri teslimi esnasında doğabilecek vergi iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

– Standart iade talep dilekçesi,
– İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
– İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi,
– İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu,
– Satış faturaları listesi,
– Satıcıların teslimden önce temin etmeleri gereken Tebliğ’in (II/B-12.1.3) bölümünde sayılan belgeler,
– Dövizin tamamının Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden banka dekontları veya gümrük idaresinden alınan belgeler ile satıcıya ödendiğini tevsik eden banka dekontları,
– Satışa ilişkin tapu kayıt örneği.

1- Mahsuben İade
Mükellef olan tüzel veya gerçek kişilerin bu işlemler sebebiyle mahsuben iade talepleri, yukarıda sayılmış belgelerin ibraz edilmiş olması halinde, miktarının ne kadar olduğuna bakılmaksızın vergi inceleme raporu (VİR), YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

2- Nakden İade
Mükellef olan tüzel ve gerçek kişilerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu (VİR) , YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması durumunda ise aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu (VİR) veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, VİR veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

16.10.2017

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir