26 Haz 2020

KDV İADELERİ (İHRACAT’TA KDV İADESİ VE UYGULAMALARI)

0 Yorum

KDV İADELERİ

(İHRACAT’TA KDV İADESİ VE UYGULAMALARI)

Bu makalemizde ‘İhracat ve Devreden KDV’lerde Katma Değer Vergisi İadeleri’ konusunu örneklerle detaylı şekilde inceleyeceğiz. Makalemizin konusunu oluşturan İhracat devreden KDV’lerde Katma Değer Vergisi İadeleri nedir, nasıl olur, iadelerden nasıl yararlanılır, izlenecek yol ve yöntemler nelerdir, Kanunda belirtilen şekli ve yeri nasıldır hep birlikte öğreneceğiz.

Bilindiği üzere gerek tüm Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüsü (Covid-19) gerekse Korona virüsünün etkilerine bağlı olarak ekonomik sebepler ülkemizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Ekonomik olarak zorlanan işletmeler ise ihraç ettikleri ürün, teçhizat ve makinelerin Katma Değer Vergilerini geri alabilmektedirler. Makalemizin konusu oluşturan İhracat’ta KDV iadesinin olabilmesi için ise bir işletmenin İhraç ettiği ürünlerin Katma Değer Vergisinin nasıl olacağı ile olacaktır.

 
İhracat’ta KDV iadesi ile ilgili tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır. Ancak, Mükellef ile idare arasındaki işlemlerdeki tıkanıklığı aşmak için son zamanlarda en kapsamlı değişiklik, 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.05.2014 günü yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği’dir. Bu tebliğ ile bu tarihe kadar yayınlanmış tüm KDV tebliğleri yürürlükten kaldırılmış tek bir tebliğ altında birleştirilmiştir.

KDV istisnasından Sanayi Bakanlığı’nca belirlenen kriterlere göre “imalatçı” olan  ihracatçılara yaptıkları teslimler, imalatçı olmasalar bile dış ticaret sermaye şirketlerine veya sektörel dış ticaret şirketlerine ihraç edilmek üzere yaptıkları teslimler, özel finans kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler yararlanabilir. Ayrıca sanayi siciline kayıtlı olup, Sanayi Sicil Belgesi almış olmaları, Sanayi odaları, ticaret odaları veya esnaf ve sanatkârlar derneklerine kayıtlı olmaları, imalatçı işinde en az 5 işçi çalıştırmaları, Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması (araçların kiralanması halinde, bunların en az bir yıllık süreyle kiralandığının noterce onaylı sözleşme ile ispat edilmesi gerekir.) şartları gerekmektedir.

İstisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren verginin mahsuben veya nakden iadesinin talep edilmemesi halinde “Yüklenilen KDV” alanına “0”yazılır. Gümrük beyannameli mal ihracatının beyanında, gümrük beyannamesi ve satış faturaları, bir dilekçe ile ihracat istisnasına ilişkin beyanname ekinde vergi dairesine verilir.

İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır. Yine kanunlara göre bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir:

 • Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine ulaştırılmalıdır.
 • Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye ulaşması ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.

KDV’ den istisna edilmiş İhracatlar

 • Konsinye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube tarafından alıcıya satıldığı tarih itibariyle ihracat istisnası beyan edilecektir.
 • Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk firmalarının bu işlerinde kullanılmak üzere, kesin olarak yurt dışına götürdükleri makine, demirbaş ve malzemeler için de ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkündür.
 • Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta, hizmet ihracı istisnasına göre işlem yapılacaktır. Kiralanan malların yurt dışında satışı halinde, satışın gerçekleştiği dönem itibariyle mal ihracı kapsamında işlem söz konusudur.
 • Sınır ve kıyı ticaretinden veya açık pazarlarda yapılan ticarette, bedel karşılığı satış halinde ihracat istisnası uygulanması mümkündür.
 • Türkiye’deki serbest bölgelere gönderilen mallar için de gümrük beyannamesi düzenlemek suretiyle ihracat istisnası uygulanacaktır.
 • Yurt dışında kurulan şubelere veya iştirak edilen şirketlere ayni sermaye olarak mallar götürülmesi halinde, bu mallar için gümrük beyannamesi düzenlemek şartıyla ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkündür.
 • Uluslararası sefer yapan yerli veya yabancı bayraklı gemilere, acenteler vasıtasıyla veya doğrudan teslim edilen su, kumanya, yakıt, teknik teçhizat gibi mallar için gümrük beyannamesi düzenlenmesi koşuluyla ihracat istisnası uygulanacaktır.
 • Yurt içi, gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına gönderilen mallar da ihracat istisnasına tabi tutulabilecektir. Bu durumun gümrük beyannamesi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
 • Gümrük beyannamesi düzenlemek suretiyle posta ile yurt dışına ticari mahiyette mal gönderilmesi de ihracat istisnasına girmektedir.

Örneğin, Bir X işletmesi Sanayi Sicil Belgesine haiz taşlama makinesi üretim işletmesidir. Tesis ürettiği makinelerin ihracatı gerçekleştirmek istemiş ve ihracat durumu hasıl olmuştur. Söz konusu ihracatın konusunu oluşturan makine ve techizat için 1.000.000 TL + KDV bir fiyat ortaya çıkmıştır. Bu satıma göre üretici X firmamız için önceliğimiz ürün için harcanan masrafları çıkartarak bu ürünlerin alış fiyatları ve ödediğimiz KDV tutarlarını tespit etmeliyiz. Buradan yola çıkarak bir ürün için ödediğimiz KDV miktarını çıkartırız. Bunu da sattığımız ürün miktarı ile çarparak iade tutarını hesaplayabiliriz. Buna göre, üretim aşamasında ki kullandığı malzemelerin ve ona bağlı KDV’lerini hesapladığını varsaydığımız X işletmesi 1.000.000 TL + KDV üründe malın üretimi için kullandığı %8 KDV gideri hesapldığını varsayarsak 80.000TL’lik bir KDV iadesini geri tahsil edebilmektedir.

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.