03 Tem 2018

İŞYERİNİN DEVRİ DURUMUNDA KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ SORUMLULUĞU

0 Yorum

İşverenler,  gerek ekonomik gerekse diğer çeşitli sebeplerden dolayı işyerlerini devredebilmektedirler. İşyerinin devri durumunda çalışan işçilerin hakları 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde düzenlenmiştir.  Bu maddeye göre, işyerinin veya bir bölümünün devrinde, devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla birlikte devralan işverene geçeceği belirtilmektedir.

“İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.”

 İlgili maddede açıklandığı üzere işyerinin devredildiği tarihe kadar olan doğmuş olan ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesi uyarınca devreden işveren ile devralan işveren müştereken müteselsilen sorumludur. Ancak devredenin sorumluluğu işyerinin devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle ve işyeri devrinden önce işçiyi çalıştırdığı süreler ve devretme sırasında işçinin aldığı ücret ile sınırlıdır. İşyerini devralan işveren ise işçinin devirden önceki hizmet süresi ile devirden sonraki hizmet sürelerinin toplamından ve aldığı son ücretine göre hesaplanacak olan kıdem ve ihbar tazminatının tamamından sorumludur.

İşyeri devrinden sonra, yeni işveren tarafından işçinin iş sözleşmesi feshedilmişse; fesihe bağlı alacaklardan olan yıllık izin ücreti ve ihbar tazminatından yeni işveren tek başına sorumludur. Fakat kıdem tazminatından iki işverende kendi dönemleri ve kendi dönemlerindeki son ücretleri ile sorumlu olacaklardır.

 İhbar Tazminatında ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2008/7300 E., 2008/7706 K. sayılı kararında, “…feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazminatından sorumluluk son işverene ait olmakla devreden işverenin bu işçilik alacaklarından sorumluluğu bulunmamaktadır.” Şeklindedir. İşyerinin veya bir bölümünün devri halinde, 4857 sayılı yasanın 6. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, devralan işveren ihbar tazminatının hesaplamasını yaparken, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmak zorundadır. 

 İşçinin işyeri devrinde devre onay vermesi gerekiyor. Onay vermediği takdirde bildirim süresi sonunda işçi işyerinden  ayrılabilir. İşçi şirket devrine onay vermeyerek işten ayrılırsa tazminat alma hakkına sahip değildir çünkü kendi isteği ile çıkmış demektir.

 İşçi açısından duruma baktığımızda işyeri devri durumunda hizmet süresi devredilmemiş gibi hesaplanacağından bir kayıp söz konusu değildir. Burada önemli nokta kanunun işçi ve işvereni koruması gereği olarak işçinin iş sözleşme devralan işverenle devam etmekte olup işçi devredildiği bahanesiyle tazminat talep edip işten ayrılamamaktadır.

Örneğin; Ali bey’in 3750TL brüt maaş alarak 8 yıldır çalıştığı fabrika bir başka işverene devredilmiştir. Devralan işverenle birlikte Ali bey 4250TL brüt maaş alarak 3 yıl daha çalışmaya devam etmiş fakat yeni işveren ekonomik sebeplerden dolayı küçülmeye karar vermiş,işçi çıkarmaya başlamış ve Ali bey’inde işine son vermiştir. Bu durumda Ali Bey’in kıdem ve ihbar tazminatları son aldığı ücret olan brüt 4250 TL’dan ve devralınmadan önceki hizmet süresi de baz alınarak toplam hizmet süresi 11 yıl üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir.

 Sonuç olarak; işyeri devrinde işçiler için bir kayıp söz konusu olmayıp iş sözleşmeleri yeni işverenle devam etmekte ve tazminat hesaplamalarında  ilk işe giriş tarihi dikkate alınacaktır.

 

 03.07.2018

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

 

 

 

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir