07 May 2018

İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

0 Yorum

İhracatta götürü gider uygulaması yurtdışı gelir eden firmaların belgelendirilemediği faaliyetlerinden doğan giderlerinin belli bir oranını giderleştirme hakkıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesinde “İndirilecek Giderler” kısmında ihracatta götürü gider uygulaması açıklanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu Madde 40/1’e göre;

“İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.”

Kanun maddesine göre; ihracatçılara binde beş oranında indirim hakkı verilmiştir.

– İhracat,
– Yurt dışında inşaat,
– Yurt dışında onarma,
– Yurt dışında montaj ve teknik hizmetler,
– Uluslar arası taşımacılık (Taşıma işi döviz karşılığı yapılıyor ise yararlanabilir)

Faaliyetleriyle uğraşan, dar mükellefleri, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini de kapsayacak şekilde faydalanabilirler. Götürü gider uygulaması kendine özgü olup sadece belgelendiremeyen giderler için olduğundan belgelendirilen giderlerin indirilmesine engel değildir.

Götürü gider değer tespiti, ihracat, yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj, teknik hizmetler ile taşımacılık faaliyetlerinden döviz olarak elde edilen hâsılat üzerinden hesaplanır. Döviz olarak elde edilen ihracat hasılat toplamının Türk Lirası karşılığında, hasılatın kanuni defterlere kaydedildiği tarihte geçerli olan ve Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş döviz alış kurları esas alınır.

Götürü gider uygulamasının muhasebeleştirilme kısmına gelecek olursak; işletmenin yurt dışı faaliyetleriyle ilgili olan belgesi olmayan giderlerini, ilgili gider hesaplarında izlemesi ve dönem sonunda “690 Dönem Kar-Zarar” hesabına aktarması gerekir. Burada önemli olan bir nokta belgelendirilemeyen giderlerin götürü gider kısmını aşan tutar, kanunen kabul edilmeyen gider sayılarak ticari kâra eklenmelidir.

Bir örnek verecek olursak;

Yurtdışına ihracat yapan A şirketi 2017 yılında belgelendirilmiş 30000 TL, belgelendirilmemiş 40000 TL giderlerde bulunmuştur. İhracat karşılığı 500000 TL hasılat elde etmiştir.

Bu şirketin verilerine göre ticari kazançtan indirilebilecek götürü gider tutarını şöyle hesaplayabiliriz;

Belgelendirilmiş giderler : 30.000,00 TL
Belgelendirilmemiş giderler : 10.000,00 TL
Toplam giderler : 40.000,00TL
Ticari kazançtan indirilebilecek götürü gider tutarı (500.000,00 TL * % 0,5)  :  2.500,00 TL
Kanunen Gider Kabul Edilmeyen  Kısım (10.000,00 TL – 2.500,00 TL)  : 7.500,00 TL
Belgeli giderler ile götürü giderlerin toplamı (30.000,00 TL + 2.500,00 TL)  : 32.500,00 TL

Bu sonucun muhasebe kaydı ise;

—————————————30.10.2017          ————————————–
760.01 Pazarlama Satış Dağ. Gid.          (B)          32.500,00 TL
689.01 Olağandışı Gider ve Zararlar (KKEG) (B)    7.500,00 TL
950.01 Belgesiz giderler(KKEG)                      (B)   7.500.00 TL                                                                                                                                                951.01 Belgesiz giderler(KKEG)                                                      (A)   7.500.00 TL                                                                                                               102.01 Banka                                                                                   (A) 40.000,00 TL

Sonuç olarak; ihracatta götürü gider uygulamasında belgelendirilmeyen giderlerin yurtdışında yapılan inşaat, onarma, teknik hizmetler, montaj, uluslar arası taşımacılıkla ilgili olması ve bu hasılatın binde beşini aşmamasına, yapılan giderlerin mükellefin malvarlığında herhangi bir azalmaya yol açması durumuna ve götürü gider tutarının ilgili dönem kayıtlarında izlenmesine dikkat edilmelidir. Bunlara dikkat edildiği takdirde götürü gider uygulaması yüksek miktarda ihracat yapanlar firmalar için ciddi anlamda vergi avantajı doğurmaktadır.

07.05.2018

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir