11 Ağu 2015

İhaleye Girecek Şahıs veya Şirketlerin Vergi ve SSK Borçlarının Sınırlamaları

0 Yorum

Kamu ihalelerine katılan ve bu ihaleleri alan işverenler, sözleşme imzalamaya davet edildiklerinde davetin tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde belirli belgeleri idareye sunmak zorundadırlar. Bu belgelerden bazıları da vergi ve sigorta prim borçlarının belirtilmesini kapsar.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10. maddesinin dördüncü fıkrasında ihale dışı bırakılacak istekliler kapsamında, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu olanlar belirtilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği madde 17/4.1’e göre; yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri kapsamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

Tebliğ’de madde 17/4.2’ye göre isteklinin vergi borcu olduğu veya olmadığı sayılan durumlar şunlardır:

• Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu vardır.
• Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu vardır.
• Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa ve bu dava henüz sonuçlanmamışsa vergi borcu yoktur.
• Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında açılan bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş (dava sonuçlanmış) ve kesinleşen mahkeme kararına ilişkin vergi borcu süresinde ödenmişse vergi borcu yoktur, ödenmemişse vergi borcu vardır.
• Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu yoktur.
• Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu yoktur.

İhaleye giren isteklilerin vergi borcu olmadığına dair alacağı belgeyi yıllık gelir ve kurumlar vergisi kapsamında bağlı olduğu vergi dairesinden alınması ve ilgili vergi dairesinin bu belgeyi, gelir stopaj vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından diğer vergi dairelerinden temin edilen bilgileri dikkate alarak düzenlenmesi gerekmektedir. İşletmenin nakil olduğu belirtildiği durumda da, önceden bağlı bulunduğu vergi dairesinden vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge alınarak idareye teslim edilecektir.

Benzer şekilde, ihaleyi alan işveren konumundaki kişilerin, ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu olmadığını veya üst sınırın altında borcunun olduğunu belgelemesi gerekmektedir. İşverenlerin, sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi işyerinin kayıtlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden veya Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alması gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği düzenlemesine göre; 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katının üzerindeki borçların, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak alınması kararlaştırılmıştır. İhale tarihi itibariyle primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katının üzerindeki borçları olan işverenler, ihale üzerlerinde kalsa dahi sözleşme imzalayamayacaklar, ihaleye girerken verdikleri teminatlarına idare tarafından el konulacaktır.

Örnek: 27.06.2014 tarihinde ihale sonucu yapılacak sözleşmeyi imzalamak için davet edilen işverenin; (01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasında sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırı 6 bin 961 lira 50 kuruş) belirlenen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı olan 20 bin 884 lira 50 kuruşun üzerindeki borçlar kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilecektir.

İhaleye Giriş Mevzuatında Dikkate Alınacak Kesinleşmiş SGK Borcu

ihaleye giriş mevzuatında dikkate alınacak kesinleşmiş sgk borcu

11.08.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir