17 Haz 2018

İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KONKORDATO SÜRECİ

0 Yorum

İflas erteleme, hem İcra İflas kanununda hem de Türk Ticaret kanununda yer alan düzenlemelerden biridir.  Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare tarafından veya temsilen görevlendirilin kişiler ya da bir alacaklıdan dolayı beyan edildiği ve mahkemece tespit edilmesiyle iflas kararı verilir ve şirketin/kooperatiflerin mali durumunun iyileştirilmesine dair bir projenin mahkemeye sunulmasıyla iflasın ertelenmesi talep edilebilirdi. Fakat biranda artan iflas erteleme talep sayısı ve bu durumun kötüye kullanılmışının önüne geçmek amacıyla bu konuda yeni düzenlemelere gidilmiştir. Yeni düzenlemeyle iflas erteleme kaldırılmış ve yerine konkonrdato imkanı getirilmiştir.

İcra iflas kanununda 179. Maddede düzenlene iflas erteleme konusu önce 15.07.2016 tarih ve 6728 sayılı yasa ile revize edilmiş daha sonra 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı yasa ile tekrar değişiklik yapılmıştır.

15.03.2018’de resmi gazetede yayınlanan 7101 sayılı Kanun’un 3.maddesine göre İcra İflas Kanunu’nun 179. Maddesinde değişiklik yapılmış ve “iflas erteleme” ibareleri kaldırılmıştır.

Bununla birlikte 6102 sayıllı TTK’da değişikliğe gidilmiş ve bu kanunun erteleme konusu hakkındaki 377.maddesi değiştirilmiştir. Madde başlığı “konkordato” olarak değiştirilmiş ve yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklının, iflas talebiyle birlikte yada iflas yargılaması sırasında konkordatoda talep edilebileceği belirtilmiştir.

Burada önemli olan 7101 sayılı Kanun’un 46. Maddesine göre 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’na eklenen “Geçici 14. Madde ile” kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulamada olan iflas erteleme ve konkordato talepleri talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlere göre uygulanmaya devam edilecektir.

-Konkordato Talebi:

  İcra iflas kanununa göre borçlarını vadesi gelmesine rağmen ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmasıyla borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulmak için konkordato talep etme hakkına sahiptir. İflas ertelemeden farklı olarak konkordatoyu borçlunun yanı sıra, borçlunun alacaklılarından herhangi biri de gerekçeli dilekçesini mahkemeye sunmak kaydıyla talep edebilme hakkına sahiptir.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile iflas dışı konkordato talebinin, iflasa tabi borçlu için muamele merkezinin bulunduğu yer; iflasa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki mahkemeye yapılması gerektiği belirtilmiş olmasına karşılık 7101 sayılı Kanun’un 13. Maddesi uyarınca İİK 285. Maddede değişikliğe gidilmiş, görevli mahkemenin icra mahkemesi yerine “Asliye Ticaret Mahkemesi” olacağı düzenlenmiştir.

Borçlu konkordato talebinde bulunurken borçlarını hangi oranda ve hangi vadede ödeyeceği, alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçeceği, ödemeleri nasıl yapacağı, alacaklılara ödemeyi kredi kullanarak mı yoksa sermaye artırımı yoluyla yapacağını gösteren konkordato ön projesi ile, malvarlığını gösteren belgelerle TTK’ya göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatı üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile e-defter berat bilgileri, borçlunun mali durumunu gösteren diğer tüm belgeleri ibraz etmek zorundadır. Bu şekilde sunulacak mali tabloların güncel olması ve tarihlerinin en fazla 45 gün öncesi olması gerekir(İİK md.286). Ayrıca aynı madde borçlunun konkordato sürecinde mahkeme veya komiser aracılığıyla istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmesi gerekir. İbraz etmediği takdirde bu verilen mühletin kaldırılmasını sebep olabilmektedir.

Konkordato talebi ile birlikte mahkeme, ibrazı istenen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu belirler ve 3 aylık geçici mühlet kararı verir. Mahkemenin mühlet kararıyla birlikte konkordato için geçici konkordato komiseri atanır. Geçici mühlet borçlunun veya geçici komiserin talebi üzerine en fazla 2 ay daha uzatılabilir. Yani toplamda bu süre 5 ayı geçemez.

İcra İflas Kanununun 288. Maddesine göre geçici mühlet kararıyla birlikte 7101 sayılı kanunun 16.maddesi ile değiştirilen kesin hükmün sonuçlarını doğuran geçici mühlet kararının “ticaret sicil gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilmesi gerektiği” belirtilmiştir.

Ayrıca geçici mühletin ilanıyla alacaklılar 7 gün içerisinde dilekçeyle itirazda bulunabilirler.

Geçici komiser tarafından mahkemeye sunulan rapor ile birlikte mahkeme tarafından borçlu veya konkordato talep eden alacaklı duruşmaya davet edilerek dinlenir, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya “1 yıllık” kesin mühlet verilir. Söz konusu süre güçlük arz eden özel durumlarda talep üzerine(Komiser/Borçlu tarafından) 6 aylığına uzatılabilir.

Kesin mühletin verilmesinin akabinde komiser tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet edildiği ilan yapılır. 288. Madde uyarınca yapılan ilan ile 15 gün içerisinde alacağını bildirmeyen alacaklıların konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yapılır.

Sonuç olarak; iflas erteleme günümüzde amacına yani iflasa yaklaşan şirketlerin kurtulmasına yönelik kullanılmamaktaydı. Bunun önüne geçebilmek için iflas erteleme yürürlükten kaldırılmış ve kondordato talep edebilme hakkı getirilmiştir.

 

17.06.2018

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

 

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.