07 Ağu 2015

Elektronik Tebligat Uygulaması

0 Yorum

Elektronik tebligat, bilişim sistemleri aracılığıyla karşıdaki kişinin e-tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkarak merciin tebligatı göndermesini ve bu gönderinin karşıdaki kişiye elektronik ortamda belirtilerek tesliminin yapılmasıdır ve bu elektronik tebligat, bir muhataba normal olarak yapılan yazılı tebligatla aynı niteliği taşımaktadır. Elektronik tebligat yasal olarak,7201 sayılı Tebligat Kanununa 6099 sayılı Kanun ile eklenen 7/A maddesi ve 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde (2) düzenlenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların güvenilir ve hızlı olarak gerçekleştirilmesi, elektronik belge yönetim sistemine bütünleşmenin hızlandırılması, maliyetin azaltılması ve yargı sürecinin hızlandırılması gibi amaçlarla hayata geçirilen uygulama; yasa dışı işlemler, kara para ile mücadele ve yasa dışı faaliyetlerin finansmanının da önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Tebligat Kanunu 7/a maddesine ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 1. fıkrasına göre; anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur ve bunlar yetkili makamlarla işlem yaparken Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini tebligat yapılması için bildirmek durumundadır. 28.06.2014 tarihinde 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yapılan 29044 sayılı değişikliğe göre tüm tüzel kişilerin kayıtlı elektronik posta sistemine geçmesi zorunlu hale getirilmiş, gerçek kişiler ise isteğe bırakılmıştır.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na (3) dayanılarak çıkarılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesine göre elektronik posta adresi bulunması zorunlu olup elektronik tebligat yapılabilecekler:

• Bankalar,
• Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine sahip kuruluşlar,
• Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
• Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktöring şirketleri,
• Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri,
• Yatırım fonu yöneticileri,
• Yatırım ortaklıkları,
• Sigorta, ikili sigorta ve emeklilik şirketleri ve brokerleri,
• Finansal kiralama şirketleri,
• Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar,
• Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı,
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve kargo şirketleri,
• Varlık yönetim şirketleri,
• Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar,
• Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
• Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları,
• Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ve bu işlemlere aracılık edenler,
• İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımıyla uğraşanlar,
• Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımıyla uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,
• Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,
• Spor kulüpleri,
• Noterler,
• Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmama koşuluyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesinin 2. fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,
• Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler,***
• Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşlarıdır.***

*** MASAK tarafından yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin (1) (t) ve (u) bentlerinin Danıştay 10. Dairesi, 21.04.2014 Tarih ve E:2010/1636, K: 2014/1040 Sayılı Danıştay kararıyla iptal edilmesiyle, 3568 Sayılı kanuna göre ruhsat almış ve bir işverene bağlı olarak çalışmayan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları KEP sistemini kullanmak zorunda değildir.

Tebligat kanunundaki düzenlemeye göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla elektronik olarak tebligat yapabilecekler:

• Kazai makamlar,
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde bulunan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde bulunan özel bütçeli idareler,
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri,
• Barolar,
• Noterlerdir.

KEP geleneksel posta pulunun elektronik ortamdaki karşılığıdır. Tarih, saat, dijital tanımlama logosu, içerik doğrulama ve kriptolama özelliklerinin olmasına ek olarak en önemli özelliği yapısının değiştirilemezliğidir ve kullanılan zaman damgası, gönderilerin elektronik olarak orijinalliğinin bozulmadığı ve dokümanın değiştirilmediğinin hukuki kanıtıdır.

KEP sistemine kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, uygulamadan faydalanan tüm özel ve tüzel kişiler üye olabilmekte ve her üye diğerlerine KEP iletisi gönderebilmektedir. Gerçek kişiler internet üzerinde veya yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine, tüzel kişiler ise yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine başvurarak kayıtlı elektronik posta hesabı açtırabileceklerdir. PTT’nin yanı sıra bu alanda hizmet sunan servis sağlayıcılardan da KEP hesabı edinilebilir.

Elektronik olarak yapılan tebligat, alıcının e-tebligat adresine ulaştığı tarihten itibaren beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır. Ücretini alıcı ödemek üzere, hizmet sağlayıcıya iletişim için bildirilen cep telefon numarasına e-tebliğ bilgilendirme mesajı gönderilir. E-tebliğ adresi edinmemiş olanların kayıtlı tebligat adreslerine MERSİS’ten erişilecek ve başvuruda bulunmaları konusunda bildirim yapılacaktır.

Uygulanacak Yaptırım ve Cezalar

7201 sayılı kanunda e-tebligat adresinin alınmaması durumunda herhangi bir cezai yaptırım uygulaması görünmemesine rağmen, ilgili kurum ve kuruluşlar tebligatlarında 7201 sayılı kanuna uymak zorundadır ve süreç sırasında şirketlerden e-tebligat adreslerini isteyeceklerdir.
E-tebligat adresinin doğru bir şekilde belirtilmesi çok önemlidir; nitekim 7201 sayılı kanunun 53. maddesinde, “Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” ibaresi bulunmaktadır.
5549 sayılı kanuna göre elektronik tebligata ilişkin zorunluluklarını gerçekleştirmediği anlaşılan kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk Lirası (10.000,00 TL) idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasını (250.000,00 TL) geçemez.

5549 sayılı kanuna göre uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla birinci fıkra kapsamında iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için on milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan yükümlüler için bir milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı türden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu tutarlar iki kat olarak uygulanır.

07.08.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir