18 Nis 2017

E-FATURA YERİNE KAĞIT FATURA DÜZENLENMESİ

0 Yorum

E-Fatura, belirlenmiş bir formata sahip, kullanan kişiler arasında daha kısa zamanda ve daha düşük maliyetle düzenlenebilen elektronik belgedir. E- fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip bir belge türüdür. 05.03.2010’da 397 sıra nolu VUK genel tebliği ile uygulama başlatılmış , 28.06.2012’de 416 ve 14.12.2012’de 421 sıra nolu VUK genel tebliğlerine göre kapsamı genişletilmiş ve son olarak 20.06.2015’de yayınlanan 454 sıra nolu VUK genel tebliği ile daha önce isteğe bağlı olarak kullanılan e-fatura uygulamasın aşağıda yer alan mükelleflere e-defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. E-fatura zorunluluğu getirilen mükelleflerin artması sonucunda bu yükümlülüğe uymaması sonucunda kesilen cezalarda da artış olmuştur.

E-fatura uygulamasına geçmesi zorunlu olan mükellefler:

-2014 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri sebebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları sebebiyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler

-4/12/2013 tarihli ve 5015 sayılı petrol piyasası kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar

– 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflerden 2011 yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihinden beri asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip mükellefler

-E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden,25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı KDV kanununun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar)kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1//2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

454 sıra no.lu VUK GT. Hükümlerine göre, mükelleflerin zorunlu olarak e-defter / e-fatura uygulamasına geçiş takvimleri aşağıda özetlenmiştir:

Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri:

(5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşları hariç)

2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler    01/01/2017

2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler    01/01/2018

2017 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler    01/01/2019

2018 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler    01/01/2020

TARİHİNDEN İTİBAREN E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDADIRLAR. 

E-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi ve hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunlu oluğundan, bu zorunluluğa uyulmaması halinde öngörülen yaptırımlar 421 sıra nolu VUK genel tebliği ile açıklanmış olup buna göre elektronik faturalara ilişkin olarak bu tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında vuk ceza hükümlerinin tatbik olunacaği, elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almalarının zorunlu olduğu bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında vuk ilgili Hükümlerinde belirtilen fatura almayanlar hakkında ceza uygulanacaktır.

18.04.2017

 Özkan Uzel

 Sorumlu Bağımsız Denetçi

 Mali Müşavir

 

 

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir