07 Ağu 2015

E-Defter ve E-Fatura Uygulamaları

0 Yorum

E-defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve GİB tarafından yayımlanan 421 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile e-fatura kapsamına giren mükelleflerin; 2014 yılı itibariyle yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik ortamda hazırlanması, tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale getirilerek zorunlu kılınmıştır. Genel Tebliğ ile belirlenen format ve standartlara uygun olarak hazırlanan defter, e-imza veya mali mühür ile onaylandıktan sonra, imzalanan/onaylanan defterin imza/mühür değeri alınarak elektronik ortamda oluşturulan dosyaya e-defter beratı denir. Ortak Tebliğe göre oluşturulan e-defter beratı ise Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır.

E-fatura, belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan; oluşturma, gönderme, saklama, ibraz aşamalarının tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği fatura biçimidir. E-fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura düzenlemeleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 397-416-424-433 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğleri ile yapılmıştır. E-fatura sistemine manuel olarak veya özel entegratör sistemler aracılığıyla girilen faturaların genellikle bir ek maliyeti olmamakla birlikte, ayda en fazla 500 adet fatura kesilebilmektedir.

E-defter ve e-fatura uygulamaları şu an tüm mükellefler için zorunlu olmasa da; mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması, kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi, kâğıt ortamında basım, tasdik ve saklama yükümlülüklerinin ortadan kaldırılması, elektronik denetim için altyapının uygun hale getirilmesiyle uzaktan denetim imkânı sağlanması gibi amaçlarla yakında tüm mükellefler için elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmesi hedeflenmektedir.

Mevcut Uygulama

Maliye Bakanlığı’nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) daha önce yayımlanmış bulunan 421 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı işletmelere e-defter ve e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
Bu Tebliğe göre en geç 01.04.2014 tarihine kadar e-fatura uygulamasına, 01.01.2015 tarihine kadar da e-defter uygulamasına geçmek zorunda olanlar:

a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,
b) Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III (3) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler,
d) Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Zorunluluk kapsamında olmamasına karşın dileyen mükellefler de gerekli teknik altyapıyı kurarak ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin alarak istedikleri zaman e-defter ve/veya e-fatura uygulamasına geçebilirler.

Uygulamadan Yararlanabilenler

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

• Tüzel kişi mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olmaları,
• Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya (NES) sahip olmaları,
• Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Genişletilen Kapsam

20.06.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-fatura ve e-defter mükelleflerinin zorunluluk kapsamı yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre:

• 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren,
• 2015 veya takip eden hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,
• 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I (1) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler (bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmeyecektir),
• Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III (3) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler 2014 hesap döneminde bu şartı sağlıyorlarsa 01.01.2016 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.

454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 01.01.2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş., bu tarih dâhil olmak üzere 31.12.2016 tarihine kadar gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 01.01.2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 2: 01.07.20XX – 30.06.20XX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti. 30.06.2016 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. Şti. bu tarih dâhil olmak üzere 30.06.2017 tarihine kadar gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31.10.2016) izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 01.07.2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 3: (F) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 05.10.2015 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiştir. Bu durumda, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (F) A.Ş., mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap döneminin başlangıcı olan 01.01.2016 tarihi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması nedeni ile 31.12.2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutup ve e-Fatura uygulamasına geçebileceği gibi; söz konusu uygulamalara 31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 01.01.2017 tarihinden itibaren de geçebilecektir.

07.08.2015
Özkan Uzel
Sorumlu Bağımsız Denetçi
Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir