LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Kişiler veya kurumlar belirli bir sermaye veya emek ile kar elde etmek amacıyla şirketlere ortak olarak ticari hayatta başlamaktadırlar. Şirketler zamanla daha büyük ölçekli hale gelebildikleri gibi, piyasa şartlarına göre zarar ederek kapanma aşamasına gelmektedirler. Bunlardan farklı olarak ülkemizde şirket yapıları aile şirketleri olmasından dolayı çok ortaklı şirket ve yönetim yapılarına dönüştüğü görülmektedir. Yukarıdaki olayların.. devamı →

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN KİŞİSEL BORÇLARININ ORTAK OLDUKLARI ŞİRKETTEN TALEP EDİLMESİ

İş hayatında karşılaşılan problemlerden bir tanesi de kişilerin şahsi alacaklarından dolayı anonim ya da limited gibi sermaye şirketi ortağı olan bir kişinin şahsi borçlarını ödememesi durumunda bu alacaklıların bu kişinin şirketteki mali haklarına ya da hisselerine başvurarak alacağını talep edebilme hakkı konusudur. Bu şahsi alacaklılarının durumu 6102 sayılı TTK’nın “Ortakların Kişisel Alacaklıları” başlığı ile 133.maddede.. devamı →

ŞİRKETLERE BAĞIMSIZ DENETİME ZORUNLULUK GETİRİLEN HADLER

Bağımsız denetime tabi olma ölçütleri ilk kez 23.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile açıklanmış, daha sonra da 14.03.2014 tarihli 2014/5973 sayılı Karar ile buna tabi olan mükelleflerin kapsamı genişletilmişti. Bu alanda son düzenleme, 01.02.2015 tarihinde 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Karar’da değişikliğe giderek bağımsız.. devamı →

YABANCILARIN ŞİRKET KURULUŞU VE ŞUBE AÇILIŞI

Yeni TTK hükümlerine göre yabancı gerçek kişiler veya yabancı menşeili şirketler, kanunda belirlenen şartları yerine getirdiği takdirde Türkiye’de şirket kurabilir veya şube açabilirler. 17.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre; uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri uyarınca bir sebep söz konusu olmadıkça; yabancı yatırımcılar Türk yatırımcılarla eşit muamele ilkesiyle Türkiye’de doğrudan.. devamı →

Anonim Şirketlerde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Sorumlulukları

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, Genel Müdürlerin ve Yönetim Kurulu Başkanlarının görev tanımları ve sorumlulukları şu şekildedir: Genel Müdür (CEO): Genel müdür, bir şirketin genel stratejisinden sorumlu tam yetkilidir ve bu konumu ticaret siciline tescil ettirilir. Şirketin birden fazla müdürünün bulunması durumunda, bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul tarafından müdürler kurulu.. devamı →

Limited ve Anonim Şirketlerde Genel Kurul

Olağan genel kurul toplantısı hem limited hem de anonim şirketlerde her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Genel kurul toplantıları çağrılı ve çağrısız olarak 2 şekilde de yapılabilir. Çağrılı usulde, genel kurul toplantısı tarihinden en az 15 gün önceden çağrı yapılır. Çağrısız usulde ise çağrıya gerek kalmadan ortak fikirbirliği ile genel kurul olarak.. devamı →

Şirket Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlarının Görev ve Sorumlulukları

Yeni T.T.K.’ya göre aşağıdaki sorumluluklar tanımlanmış ve yapılmaması durumunda gerekli cezalar belirtilmiştir 21.04.2015 Özkan Uzel Sorumlu Bağımsız Denetçi Mali Müşavir devamı →