VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİNİN UYGULANMASI

6825 sayılı kanunun 4.maddesiyle gelir vergisi kanununun mükerrer 121.maddesi yeniden düzenlenmiş ve 08.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yıllık gelir ve kurumlar beyannamelerinde ise 01.01.2018’den itibaren uygulanacaktır. Bu maddede vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Vergi indiriminden yararlanacak mükellefler; -Kurumlar vergisi mükellefleri, -Ticari, zirai veya mesleki faaliyetinden dolayı gelir vergisi mükellefi.. devamı →

ÖNCEKİ YILLARDA KV BEYANINDA GÖSTERİLMEYEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ KV BEYANNAMESİNİN DÜZELTİLMESİ SONRASI MAHSUBU DURUMU

Kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmekte ve beş yılı geçmemek şartıyla geçmiş yıl beyannamelerinde ortaya çıkan zararların indirim konusu olduğu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinde belirtilmiştir. Kanuna göre, geçmiş yıl zararları için mahsup talep edilebilmesi için; -Geçmiş yıl zararının son 5 yıla ait olması, (örnek.. devamı →

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Şirketlerin birleşmeleri halinde kurumlar vergisinin durumu önemlidir. Bu konuya Kurumlar Vergisi kanununun 18, 19 ve 20.Maddelerinde yer verilmiştir.  Birleşme sebebiyle kapanan işletmeler açısından tasfiye hükümleri geçerlidir. Bundan dolayı hesap dönemi değil birleşmeye ait tasfiye dönemi vardır. Tasfiye kârı tasfiye dönemlerine bakılarak, birleşme kârı birleşme dönemine bakılarak hesaplanır. Birleşme karı: Tasfiye karından sonra gerçekleşen birleşme ile.. devamı →

Tüzel Kişilerin Limited ve A.Ş. Hisse Devir ve Satışlarında Vergi Uygulaması

Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerin sahip oldukları başka tüzel kişilerin hisselerinin satışının vergilendirilmesi, hisse senedi veya geçici ilmühabere bağlanıp bağlanmadığının bir önemi olmaksızın, hissenin aktife giriş tarihine göre yapılmaktadır. Hisselerin şirketin aktifine girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde satışı yapılırsa elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabidir. Ancak; Hisseler aktife girdikleri tarihten itibaren 2 yıl.. devamı →

Şirketlerin Tazminat Ödemeleri ve Giderleştirilmesi

Gereken Unsurlar Önceden tahmin edilemeyen bir durum sonucunda ortaya çıkan tazminat, zarar karşılığında ödenen paradır. Bir ödemenin gider olarak kaydedilebilmesi için yasada belirtilen çeşitli koşulları taşıması gerektiği gibi, zarar, ziyan ve tazminatların da giderleştirilebilmeleri için bazı koşulları sağlamaları gereklidir. Öncelikle, kazanç ya da iradın kaynağını oluşturan işlemle bu işlem sonucu oluşan zarar arasında illiyet bağı.. devamı →

Sınai Mülkiyet Haklarında Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV Uygulamaları

Sınai mülkiyet; buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri üzerine kayıt edilerek, bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre haiz olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır. Başlıca sınai mülkiyet hakları; markalar, patentler ve faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarıdır. Bu.. devamı →

Teknokentlerde Faaliyet Gösteren Firmaların KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnaları

2001’de yürürlüğe giren 4691 Sayılı kanunu kapsamında faaliyet gösteren Teknolojik Geliştirme Bölgeleri; yüksek veya ileri teknoloji kullanan yeni teknolojilere yönelmiş firmaların, belirli üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya AR-GE merkez ya da enstitüsünün imkânlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım üretip geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek amacıyla çalıştıkları ve bu yolla.. devamı →

Kurumlar Vergisinde Nakdi Sermaye Gider İndirimi

Sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden dönemin sonuna kadar hesaplanan yıllık indirim tutarın %50’si o döneme ait kurumlar vergisi matrahından indirilir. Ayrıca, TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan.. devamı →

Kurumlar Vergisinde Finansman Gider Kısıtlaması

İşletmelerinin öz kaynaklarını aşan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının Bakanlar kurulunca %10 u aşmamak üzere kararlaştırılan indirim oranıyla belirlenen kısmı gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gider olarak yazılamaz. Ancak, yatırım maliyetine eklenen gider ve maliyet unsurları finansman gider.. devamı →

Adi ve İş Ortaklıklarının Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Kurumlar Vergisi ve Stopaj Uygulaması

Yıllara sari (yaygın) inşaat ve onarım işlerinde kurumlar vergisi ve stopaj süreçlerini karşılaştırdık. Karşılaştırma yapılırken tanımlarından başlayarak, kurumlar vergisi mükellefiyet sorumluluğu, stopaj işleyişi, işin bitimi, beyan zamanı, kar ve zarar durumunda izlenen süreçler dikkate alınmıştır. 10.05.2015 Özkan Uzel Sorumlu Bağımsız Denetçi Mali Müşavir devamı →