VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN ZARAR, ZİYAN VE TAZMİNATLARIN GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ

Ticari faaliyet sonucu ortaya çıkan zarar, ziyan ve tazminatlar, gelir ve kurumlar vergilerinde indirilecek ve indirilemeyecek olan giderler olarak ilgili kanunlarda belirtilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde, safi ticari kazancın tespitinde “işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilam veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar” gider olarak yazılabilir şeklindedir. Kanunda belirtildiği üzere bunların.. devamı →

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI

Günümüzde kentsel dönüşümle birçok konut yenilenmektedir. Bu yenilenme, konut sahiplerinin var olan konutlarını bir yükleniciye verip herhangi bir ödeme yapmadan veya kısmi bir ödemeyle yeni konut sahibi olması şeklinde olmaktadır. Yüklenici yani müteahhit, konut sahiplerinin paylarına göre yeni konutları yapma ve sahiplerine devretme yükü altına girmektedir. MALİYE BAKANLIĞI’nın görüşüne göre; Gerçek kişilerin elinde bulundurdukları gayrimenkullerin.. devamı →

Değer Artış Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Kentsel Rant Uygulaması

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesi birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 no.lu bentlerinde geçen mal ve hakların (arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı; voli mahalleri ve dalyanlar; gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; gemiler.. devamı →

Kişilerin Limited ve A.Ş. Hisse Devir ve Satışlarında Vergi Uygulaması

Gerçek Kişiler: a. Bir limitet veya A.Ş. şirket ortağı olan şahıs, şirkete sermaye olarak koyduğu varlığı aynı bedelle tekrar devretmesi halinde gelir vergisi doğmamaktadır. b. Kişinin Ltd. şirketine koymuş olduğu sermayeye şirketçe eklemeler yapılmış ve sermayesi oranında veya tutarında bir artış söz konusu var ise 2015 yılı alt sınırı olan 10.600 TL aşan kısmı gelir.. devamı →

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj

Müteahhitler yapmayı taahhüt ettikleri işlerin bir kısmını veya tamamını taşeron firmalara devredebilirler. Taşeronların yaptıkları her iş ayrı ayrı değerlendirilir. Bunların içinde yıllara yaygın olan varsa sadece onlarla ilgili yapılan ödemelerden vergi kesintisi (stopaj) yapılması gerekir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde esas olan işin bitim tarihidir. İnşaat ve onarım faaliyeti başladığı yılda tamamlanıyorsa stopaj uygulanmaz… devamı →

Stopaj Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesi

Beyan edilen gelir ve kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup edilmesidir. Ayrıca, kesilen bu vergilerin yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsubunda mükelleflerin kendilerinden kesilen verginin kesintisini yapan sorumlularının; Adı-soyadı veya unvanını Bağlı olduğu vergi dairesini Vergi kimlik numaralarını Kesintiye esas alınan brüt tutarlarını Kesilen vergileri Kesinti yapılan dönemleri gösteren.. devamı →