LİSANSLI DEPOLARDA ÜRÜN ALIM SATIM SONRASI VERGİ UYGULAMALARI VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

LİSANSLI DEPOLARDA ÜRÜN  ALIM SATIM SONRASI VERGİ UYGULAMALARI VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI Dünya genelinde artık gıda ürünlerinin değeri ön planda tutulmaya başlanmıştır. Ülkemizde bu ürünler ile ilgili kolay ve sağlıklı muhafaza edilmesi, alış satışının kolay,  para transferi güvenilir, dünya standartlarında kabul gören bir ticaret olması açısından ürün borsası kurulmuştur. Ülkemizde Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 10.2.2005.. devamı →

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN ÖNEMİ

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN ÖNEMİ Makalemizde ‘Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesinin Önemi’ konusunu detaylı şekilde inceleyeceğiz. Makalemizin konusunu oluşturan ‘Maliyet Muhasebesinin Üretim İşletmeleri için Önemi’ nedir, üretim işletmeleri için neden önem arz etmektedir, örnekle ve detaylarıyla hep birlikte öğreneceğiz. Dünya’yı etkisi altına alan Korona virüsü (Covid-19) ve Korona virüsünün etkilerine bağlı olarak ekonomik sebepler ülkemizi de.. devamı →

ÖLÜM HALİNDE VERGİ BORCU VE MİRASÇILARIN VERGİDEN NASIL SORUMLU OLACAĞI

Vergi Usul Kanunu’nun 12. Maddesinde açıklandığı üzere ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar. Vergi borcu olan mükellefin ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacağından, borçlunun ölümünden önce başlamış olan.. devamı →

İŞÇİ ALACAKLARINDA DEĞİŞEN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

İşçiler, iş sözleşmeleri sonucunda ücret, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi alacaklar hakederler. Bu alacakların işçi tarafından talep edilebilme süreleri vardır. İş Kanunu madde 32’de ücret, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ücreti, hafta tatili ücreti, prim, ikramiye vb. gibi işin görülmesiyle direct ilgisi olan alacak kalemleri için“ Ücret alacaklarında zamanaşımı.. devamı →

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi konusu 6 Kasım 2018 tarihinde “İhracat Genelgesi” yayınlanmıştır. Genelge ’de ihracat bedellerin yurda getirilmesi, tahsil şekilleri, özelliği olan ihracatlar, indirim ve mahsup işlemlerine yer verilmiştir. İhracat bedellerinin yurda getirilme süresi ihracatın gerçekleşme tarihinden itibaren en fazla 180 gündür. İhracat bedellerinin en az %80’i bir bankaya satılır. İhracat bedellerini alan banka döviz.. devamı →

ŞİRKETLERE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir. Tüzel Kişiliğe Tebliğ Tüzel kişilere yapılacak tebligatın usulü 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 12 ile 13. maddelerinde ve 12059 sayılı.. devamı →

ÜCRET VE YAN ÖDEMELERDE HACİZ İŞLEMİ

Maaş haczi 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 83 maddesi uyarınca yapılan bir icra işlemidir. Alacaklının maaş haczi koydurabilmesi için için öncelikle bir icra takibinin açılması ve icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir. İcra takibi kesinleştikten sonra alacaklı UYAP sistemi üzerinden SGK sorgulaması yaptırarak borçlunun çalışıp çalışmadığı tespit edilir. Borçlunun çalışıyor olması durumunda alacaklı veya vekilinin talebi ile.. devamı →

ÇEKLERİN BANKAYA İBRAZ SÜRELERİ VE SONUÇLARI

Çek günümüzde ticari hayatın en önemli ödeme araçlarından biri olup hem ödeme yapacak tüzel veya özel kişiyi hem de ödemenin yapılacağı kişiye ticari hayat içsinde ödeme zamanı esnekliği sağlamaktadır. Bununla beraber çek bir kredili bir ödeme sistemi değildir. Çek ile ödeme sisteminde 3 yapı vardır; kesideci ( düzenleyen), borçlu (banka) ve hamil ( alacaklı). Bu.. devamı →

YOL VE YEMEK YARDIMININ PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMESİ

İşverenler tarafından işçilere maaşları dışından yemek ve yol yardımı gibi birçok ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeleri prime esas kazanca dahil edilip edilmeyeceği 5510 sayılı kanunun “prime esas kazançlar” başlığı altında 80.maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiştir. Prime esas kazanca dahil edilmeyecek olan ödemeler bu maddeye göre; “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev.. devamı →

İŞYERİNİN DEVRİ DURUMUNDA KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ SORUMLULUĞU

İşverenler,  gerek ekonomik gerekse diğer çeşitli sebeplerden dolayı işyerlerini devredebilmektedirler. İşyerinin devri durumunda çalışan işçilerin hakları 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde düzenlenmiştir.  Bu maddeye göre, işyerinin veya bir bölümünün devrinde, devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla birlikte devralan işverene geçeceği belirtilmektedir. “İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı.. devamı →