YANGIN,DEPREM,SEL GİBİ MÜCBİR SEBEPLER VE EKONOMİK KRİZLER SONRASI İŞ-KUR TARAFINDAN VERİLEN ÖDENEK

İşverenlerin belirli dönemlerde ulusal ve uluslararası ekonomik kriz yaşamaları veya işyerlerinde istenmeyen nedenlerden dolayı yangın, sel, deprem gibi olaylar sonucu üretim ve hizmet bandı belirli süre aksamakta işverenler maddi anlamda zorluklar yaşamaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işverenin, çeşitli zorlayıcı sebepler yüzünden işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti.. devamı →

YABANCILARIN ŞİRKET KURULUŞU VE ŞUBE AÇILIŞI

Yeni TTK hükümlerine göre yabancı gerçek kişiler veya yabancı menşeili şirketler, kanunda belirlenen şartları yerine getirdiği takdirde Türkiye’de şirket kurabilir veya şube açabilirler. 17.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre; uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri uyarınca bir sebep söz konusu olmadıkça; yabancı yatırımcılar Türk yatırımcılarla eşit muamele ilkesiyle Türkiye’de doğrudan.. devamı →

SGK İŞVEREN SİGORTA PRİM DESTEĞİ

İşyerlerinin İş-Kur’a işbaşı eğitim program kapsamında işçi talep etmeleri ile başlayan teşvik süreci uygulaması kısaca şöyledir. 4447 sayılı kanunun geçici 15’inci maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulamasından yararlanmak için işçi ve işverenler açısından kanunda belirtilen belli usul ve esaslara sahip olunması gerekmektedir. İşçi açısından; -31/12/2016 tarihine kadar başlayan İŞ-KUR’un düzenlediği işbaşı eğitim programını.. devamı →

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEK PROGRAMI

İşyerleri için nitelikli personel çalıştırmak firmaların faaliyetlerini sürdürmek için önemlidir çünkü nitelikli personelin çalıştığı yere katkısı niteliksiz elemana göre daha fazladır. Günümüzde işverenlerin nitelikli personel bulmakta sıkıntı çektikleri de bir gerçektir. Nitelikli personel çalıştırmanın maliyeti de daha yüksek olduğundan işyerlerinin nitelikli personeller istihdam etmeleri için KOSGEB bazı desteklerle bunu teşvik etmektedir. NİTELİKLİ ELEMAN DESTEK UNSURLARI.. devamı →

ASGARİ ÜCRET PRİM DESTEĞİ

2016 yılında asgari ücret için belirlenen ücret artışını dengelemek için, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68’inci madde ile 1 Ocak 2016’dan itibaren ve destek süresi 2016 yılına münhasır olmak üzere Hazine tarafından karşılanacak olan asgari ücret prim teşviki getirilmiştir. Tabloda göreceğimiz üzere 2015 yılında işverene maliyeti.. devamı →

KIDEM TAZMİNATI VE İSTİFA HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinden mevcut koşulları sağladığı takdirde işverenin isteğiyle çıkarılması durumunda ödenmesi gereken işveren yükümlülüğüdür. Kıdem tazminatının hesaplanması için işçinin; En az bir yıl süreyle aynı işyerinde veya aynı işverenin farklı işyerinde çalışması Sözleşmelerinde kıdem tazminatı hakkında aksi bir durumun belirtilmemesi Hesaplanması; Kıdem tazminatı işçinin her bir yıllık çalışma süresi için bir brüt maaş.. devamı →

Anonim Şirketlerde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Sorumlulukları

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, Genel Müdürlerin ve Yönetim Kurulu Başkanlarının görev tanımları ve sorumlulukları şu şekildedir: Genel Müdür (CEO): Genel müdür, bir şirketin genel stratejisinden sorumlu tam yetkilidir ve bu konumu ticaret siciline tescil ettirilir. Şirketin birden fazla müdürünün bulunması durumunda, bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul tarafından müdürler kurulu.. devamı →

Tüzel Kişilerin Limited ve A.Ş. Hisse Devir ve Satışlarında Vergi Uygulaması

Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerin sahip oldukları başka tüzel kişilerin hisselerinin satışının vergilendirilmesi, hisse senedi veya geçici ilmühabere bağlanıp bağlanmadığının bir önemi olmaksızın, hissenin aktife giriş tarihine göre yapılmaktadır. Hisselerin şirketin aktifine girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde satışı yapılırsa elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabidir. Ancak; Hisseler aktife girdikleri tarihten itibaren 2 yıl.. devamı →

Ticari ve Binek Araçların Ayrımı ve KDV İndirim Uygulaması

Ticari alanda faaliyet gösteren mükellefler, hem taşıta ihtiyaç duyduklarından hem de birtakım vergisel avantajlardan faydalanmak istediklerinden taşıt satın almaktadırlar, bu alımın sonucunda mükellefin yararlanacağı vergi indirimi, taşıtın binek veya ticari araç olarak sınıflandırılmasına bağlıdır. Piyasada ticari kabul edilen birçok araç, Maliye’nin uygulamasında binek olarak değerlendirilmekte ve vergi ile indirimi de buna göre uygulanmaktadır. 1. Binek.. devamı →

Değer Artış Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Kentsel Rant Uygulaması

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesi birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 no.lu bentlerinde geçen mal ve hakların (arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı; voli mahalleri ve dalyanlar; gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; gemiler.. devamı →