Anonim Şirketlerde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Sorumlulukları

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, Genel Müdürlerin ve Yönetim Kurulu Başkanlarının görev tanımları ve sorumlulukları şu şekildedir: Genel Müdür (CEO): Genel müdür, bir şirketin genel stratejisinden sorumlu tam yetkilidir ve bu konumu ticaret siciline tescil ettirilir. Şirketin birden fazla müdürünün bulunması durumunda, bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul tarafından müdürler kurulu.. devamı →

Tüzel Kişilerin Limited ve A.Ş. Hisse Devir ve Satışlarında Vergi Uygulaması

Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerin sahip oldukları başka tüzel kişilerin hisselerinin satışının vergilendirilmesi, hisse senedi veya geçici ilmühabere bağlanıp bağlanmadığının bir önemi olmaksızın, hissenin aktife giriş tarihine göre yapılmaktadır. Hisselerin şirketin aktifine girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde satışı yapılırsa elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabidir. Ancak; Hisseler aktife girdikleri tarihten itibaren 2 yıl.. devamı →

Ticari ve Binek Araçların Ayrımı ve KDV İndirim Uygulaması

Ticari alanda faaliyet gösteren mükellefler, hem taşıta ihtiyaç duyduklarından hem de birtakım vergisel avantajlardan faydalanmak istediklerinden taşıt satın almaktadırlar, bu alımın sonucunda mükellefin yararlanacağı vergi indirimi, taşıtın binek veya ticari araç olarak sınıflandırılmasına bağlıdır. Piyasada ticari kabul edilen birçok araç, Maliye’nin uygulamasında binek olarak değerlendirilmekte ve vergi ile indirimi de buna göre uygulanmaktadır. 1. Binek.. devamı →

Değer Artış Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Kentsel Rant Uygulaması

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesi birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 no.lu bentlerinde geçen mal ve hakların (arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı; voli mahalleri ve dalyanlar; gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; gemiler.. devamı →

Kentsel Dönüşümde Destek ve Vergi Avantajları

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uygulaması şöyledir; 1) Kentsel dönüşüm kanunundan yararlanabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanslı kuruluşlara başvurularak binanın riskli olup olmadığının bir raporla tescil edilmesi gerekmektedir. 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun” 1. maddesine göre deprem riskli alanlar ve bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu.. devamı →

Şüpheli Alacaklara Karşılık Ayrılması

Ticari kazancın tespitinde kullanılan tahakkuk ilkesine dayandırılarak gelir kaydedilen bir alacağın tahsil edilememesi veya şüpheli hale gelmesi durumunda, bu alacak için kanunda belirtilen şartlara göre karşılık ayrılabilmekte, tahakkuk esasından dolayı ortaya çıkan sapmalar böylece düzenlenmektedir. Buna göre şüpheli alacaklar, “128. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı” Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre, “ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi.. devamı →

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU’DA İNŞAAT SEKTÖRÜ ANALİZ RAPORU

HAZIRLAYANLAR: GÖZDE OTLU Araştırma Uzmanı ÖZKAN UZEL Sorumlu Bağımsız Denetçi & Mali Müşavir GİRİŞ Türkiye ve Orta Doğu, hem birbirleri hem de uluslararası arenadaki kilit aktörler için kendi bölgelerinde stratejik öneme sahip iki bölgedir ve git gide gelişmekte ve büyümekte olan inşaat sektörü açısından büyük yatırımlara ev sahipliği yapabilecek potansiyeli barındırmaktadır. İnşaat taahhüt ve özel.. devamı →

Asgari Ücret Farkları

Aşağıda tablo olarak verilen örnekte asgari ücret farkları görülebilmektedir. 20.08.2015 Özkan Uzel Sorumlu Bağımsız Denetçi Mali Müşavir devamı →

Şirketlerin Tazminat Ödemeleri ve Giderleştirilmesi

Gereken Unsurlar Önceden tahmin edilemeyen bir durum sonucunda ortaya çıkan tazminat, zarar karşılığında ödenen paradır. Bir ödemenin gider olarak kaydedilebilmesi için yasada belirtilen çeşitli koşulları taşıması gerektiği gibi, zarar, ziyan ve tazminatların da giderleştirilebilmeleri için bazı koşulları sağlamaları gereklidir. Öncelikle, kazanç ya da iradın kaynağını oluşturan işlemle bu işlem sonucu oluşan zarar arasında illiyet bağı.. devamı →

Sigorta Şirketlerinin ve Aracılarının Yaptığı İşlemlerin Faturalandırılması

Acenteler arasında yasal mevzuat kapsamında iş paylaşımı yapılması mümkündür ve acentelik sözleşmesinde belirtilen yetki ve sınırlar dâhilinde olmak üzere bir aracı bir başka aracıyla ortak iş yapabilir, bu aracıdan iş alabilmektedir. Sigorta aracıları olarak sayılanlar sigorta acente ve brokerleridir. 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile sigorta şirketlerini.. devamı →