İŞÇİ İZİN HAKLARI

İş Kanununda düzenlenmiş işçinin sahip olduğu izin hakları vardır. Bunlar kanunda belirtildiği üzere ayrıntılı olarak şöyledir:  -ÜCRETLİ İZİN: Bir iş yerinde işe başladığı tarihten itibaren deneme süresini içine alacak şekilde en az bir yıl çalışmış olan işçiler yıllık ücretli izin hakkı kazanır. Kanuna göre yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi,.. devamı →

İŞVERENİN YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÖLÜM TAZMİNATI ÖDENMESİ

Borçlar Kanununda 1 Temmuz 2012’de yapılan yeni düzenlemeyle birlikte işçinin ölümü halinde işverene, işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Kanunda 440.maddesine göre, “işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında.. devamı →

ŞİRKETLERE BAĞIMSIZ DENETİME ZORUNLULUK GETİRİLEN HADLER

Bağımsız denetime tabi olma ölçütleri ilk kez 23.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile açıklanmış, daha sonra da 14.03.2014 tarihli 2014/5973 sayılı Karar ile buna tabi olan mükelleflerin kapsamı genişletilmişti. Bu alanda son düzenleme, 01.02.2015 tarihinde 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Karar’da değişikliğe giderek bağımsız.. devamı →

KAMU İHALESİ İLE ALINAN HİZMET ALIMLARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI SORUNU

  Bir işyerinde bir yıl ve üzeri sürede çalışmakta olan işçilerin hizmet sözleşmelerinin işveren veya kendileri tarafından haklı nedenlere dayanarak feshedilmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatı altındaki 14. maddesinde yer alan şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar kısaca; işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı bir nedene dayanmadan feshi, -işçi tarafından.. devamı →

YANGIN,DEPREM,SEL GİBİ MÜCBİR SEBEPLER VE EKONOMİK KRİZLER SONRASI İŞ-KUR TARAFINDAN VERİLEN ÖDENEK

İşverenlerin belirli dönemlerde ulusal ve uluslararası ekonomik kriz yaşamaları veya işyerlerinde istenmeyen nedenlerden dolayı yangın, sel, deprem gibi olaylar sonucu üretim ve hizmet bandı belirli süre aksamakta işverenler maddi anlamda zorluklar yaşamaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işverenin, çeşitli zorlayıcı sebepler yüzünden işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti.. devamı →

YABANCILARIN ŞİRKET KURULUŞU VE ŞUBE AÇILIŞI

Yeni TTK hükümlerine göre yabancı gerçek kişiler veya yabancı menşeili şirketler, kanunda belirlenen şartları yerine getirdiği takdirde Türkiye’de şirket kurabilir veya şube açabilirler. 17.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre; uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri uyarınca bir sebep söz konusu olmadıkça; yabancı yatırımcılar Türk yatırımcılarla eşit muamele ilkesiyle Türkiye’de doğrudan.. devamı →

SGK İŞVEREN SİGORTA PRİM DESTEĞİ

İşyerlerinin İş-Kur’a işbaşı eğitim program kapsamında işçi talep etmeleri ile başlayan teşvik süreci uygulaması kısaca şöyledir. 4447 sayılı kanunun geçici 15’inci maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulamasından yararlanmak için işçi ve işverenler açısından kanunda belirtilen belli usul ve esaslara sahip olunması gerekmektedir. İşçi açısından; -31/12/2016 tarihine kadar başlayan İŞ-KUR’un düzenlediği işbaşı eğitim programını.. devamı →

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEK PROGRAMI

İşyerleri için nitelikli personel çalıştırmak firmaların faaliyetlerini sürdürmek için önemlidir çünkü nitelikli personelin çalıştığı yere katkısı niteliksiz elemana göre daha fazladır. Günümüzde işverenlerin nitelikli personel bulmakta sıkıntı çektikleri de bir gerçektir. Nitelikli personel çalıştırmanın maliyeti de daha yüksek olduğundan işyerlerinin nitelikli personeller istihdam etmeleri için KOSGEB bazı desteklerle bunu teşvik etmektedir. NİTELİKLİ ELEMAN DESTEK UNSURLARI.. devamı →

ASGARİ ÜCRET PRİM DESTEĞİ

2016 yılında asgari ücret için belirlenen ücret artışını dengelemek için, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68’inci madde ile 1 Ocak 2016’dan itibaren ve destek süresi 2016 yılına münhasır olmak üzere Hazine tarafından karşılanacak olan asgari ücret prim teşviki getirilmiştir. Tabloda göreceğimiz üzere 2015 yılında işverene maliyeti.. devamı →

KIDEM TAZMİNATI VE İSTİFA HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinden mevcut koşulları sağladığı takdirde işverenin isteğiyle çıkarılması durumunda ödenmesi gereken işveren yükümlülüğüdür. Kıdem tazminatının hesaplanması için işçinin; En az bir yıl süreyle aynı işyerinde veya aynı işverenin farklı işyerinde çalışması Sözleşmelerinde kıdem tazminatı hakkında aksi bir durumun belirtilmemesi Hesaplanması; Kıdem tazminatı işçinin her bir yıllık çalışma süresi için bir brüt maaş.. devamı →