VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İSTİNAF VE TEMYİZ

Vergi uyuşmazlıklarının çözümü için vergi mahkemesinin verdiği kararlara karşı istinaf yolu başvurusu ve aleyhe istinaf kararları için temyiz başvuru hakkı vardır. Vergi uyuşmazlığının tutarına göre vergi davaları tek, iki ya da üç aşamalıdır. İstinaf yolu için başvurulabilen vergi davaları konuları; İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi,.. devamı →

ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETTEN PARA ÇEKMESİ ( KAR PAYI VE HUZUR HAKKI )

İşletme sahipleri işletme kasalarında bulunan paradan çeşitli yollarla para çıkışı yapabilirler. Bunlar avans kar dağıtımı, huzur hakkı ödemeleri, ortakların cari hesabına para aktarma vb. yollardır. Bunlara ayrıntılı bakacak olursak; -Ortakların cari hesaplarına para aktarma: İşletme kasalarından ortakların şahsi hesaplarına para transferlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Şahsi hesaplara transfer edilecek tutar şirket sermayesini geçmemeli, bu.. devamı →

SANAL PARALARIN VERGİLENDİRMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Sanal para, internet aracılığı ile bir mal yada hizmet karşılığında online ödeme yapabilmek için nakit paranın yerini alan ödeme aracıdır. Kripto paralar olarakta bilinen sanal para, kişiye özel kullanılabilen sanal cüzdanlar tarafından yine belirlenen şifrelerle kullanılır ve herhangi bir merkezi otoriteye veya aracı kuruma bağlı değildir. Piyasada yaklaşık bir rakam verecek olursak bin yüz’den fazla.. devamı →

ARABULUCULUK SİSTEMİ VE İŞÇİ/İŞVEREN AÇISINDAN UYGULAMASI

Ülkemizde hukuk uyuşmazlıklarının çoğunluğu iş davalarıdır. Bu uyuşmazlıkların dava süreçleri uzun sürmekte ve ciddi zaman kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle işçi işveren arasında köprü görevi görerek daha hızlı sonuca ulaşmayı amaçlayan arabuluculuk sistemi 6325 sayılı Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu ile yasal bir hale getirilmiştir. Söz konusu kanunun 2.maddesinin; a bendinde arabulucu “Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve.. devamı →

VADELİ ÇEKLERDE REESKONT UYGULAMASI

Senede bağlanmış alacak ve borçların değerleme gününün değerine dönüştürülmesi reeskont işlemleri ile yapılmaktadır. Reeskont işlemiyle, vadesi izleyen dönemlere isabet eden senetlerdeki tutarlarının içinde yer alan vade farkları, ilgili oldukları vergilendirme dönemleri itibariyle ayrıştırılmakta, izleyen vergilendirme dönemlerindeki vade farkları cari yıl mali karın tespitinde dikkate alınmayıp izleyen dönemlerin mali karını etkilemektedir. 30.04.2013 tarih ve 64 sıra.. devamı →

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİNİN UYGULANMASI

6825 sayılı kanunun 4.maddesiyle gelir vergisi kanununun mükerrer 121.maddesi yeniden düzenlenmiş ve 08.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yıllık gelir ve kurumlar beyannamelerinde ise 01.01.2018’den itibaren uygulanacaktır. Bu maddede vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Vergi indiriminden yararlanacak mükellefler; -Kurumlar vergisi mükellefleri, -Ticari, zirai veya mesleki faaliyetinden dolayı gelir vergisi mükellefi.. devamı →

İŞ ORTAKLIKLARININ KURULMASI VE VERGİLENDİRİLMESİ

İş ortaklıkları ile günümüzde büyük sermaye ve emek gerektiren yatırım projeleri gerçekleşmektedir. Çünkü bu tür projelerin tek bir yüklenici tarafından yapılması emek ve sermaye açısından oldukça ağır bir yüktür. Belli bir işin yapılması için kurulmuş olan iş ortaklıklarında işverenin birden fazla olması, iş ortaklığının da birden fazla olmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Fakat bir işveren.. devamı →

ADRESE DAYALI TEBLİGAT UYGULAMASI

Vergi sorumlularına veya mükelleflere vergi işlemleri ile ilgili olarak yapılacak tebligatlar ile ilgili olarak 17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. Tebliğ içerisinde “Bilinen Adresler” başlığı aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 213 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 101- Bu Kanuna göre bilinen adresler şunlardır: Mükellef.. devamı →

ÖNCEKİ YILLARDA KV BEYANINDA GÖSTERİLMEYEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ KV BEYANNAMESİNİN DÜZELTİLMESİ SONRASI MAHSUBU DURUMU

Kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmekte ve beş yılı geçmemek şartıyla geçmiş yıl beyannamelerinde ortaya çıkan zararların indirim konusu olduğu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinde belirtilmiştir. Kanuna göre, geçmiş yıl zararları için mahsup talep edilebilmesi için; -Geçmiş yıl zararının son 5 yıla ait olması, (örnek.. devamı →

YABANCI FİRMALARIN İŞ ORTAKLIĞI İLE TÜRKİYE’DE TİCARET YAPMALARI

Küresel dünyada ülke ekonomileri üzerinde yabancı yatırımların yeri göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Bunun sonucunda Türkiye’de yabancı yatırımlar ile ilgili 5 Haziran 2003 tarihinde kabul edilmiş ve 17 Haziran 2003 ‘de yürürlüğe girmiş, 4875 sayılı “DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU “ düzenlenmiştir. İlgili kanunun 3. Maddesinde belirtildiği üzere ; “Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından.. devamı →