İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi konusu 6 Kasım 2018 tarihinde “İhracat Genelgesi” yayınlanmıştır. Genelge ’de ihracat bedellerin yurda getirilmesi, tahsil şekilleri, özelliği olan ihracatlar, indirim ve mahsup işlemlerine yer verilmiştir. İhracat bedellerinin yurda getirilme süresi ihracatın gerçekleşme tarihinden itibaren en fazla 180 gündür. İhracat bedellerinin en az %80’i bir bankaya satılır. İhracat bedellerini alan banka döviz.. devamı →

KUR FARKLARI KARŞISINDA KDV

Kur seviyelerinde yaşanan dalgalanmalar mükellefleri olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. 2018’de kurlarda büyük ve ani değişimler yaşanmış bunun sonucunda da ödenecek vergilerde bir anda artışa neden olmuştur. Kur farkları, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 24 üncü maddesine göre KDV matrahına dâhildir. Yani kur farkı varsa KDV hesaplanacaktır. KDV Kanunu’nun 24. Maddesinin Katma Değer Vergisi Genel.. devamı →

KDV’DE YENİ DÖNEM HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME YÖNTEMİ

Katma değer vergisi kanununda yapılan yeni düzenlemeler sisteme ciddi yenilikler getirmektedir. 7104 sayılı kanun 06.04.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve 0cak 2019’da uygulanmaya başlanacak olan değişiklerden biri de “hasılat vergilendirme yöntemi” ‘dir. 3065 sayılı Kanunun mülga 38 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “Hasılat esaslı vergilendirme MADDE 38- Ticari kazancı işletme hesabı esasına.. devamı →

ŞİRKETLERE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir. Tüzel Kişiliğe Tebliğ Tüzel kişilere yapılacak tebligatın usulü 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 12 ile 13. maddelerinde ve 12059 sayılı.. devamı →

ÜCRET VE YAN ÖDEMELERDE HACİZ İŞLEMİ

Maaş haczi 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 83 maddesi uyarınca yapılan bir icra işlemidir. Alacaklının maaş haczi koydurabilmesi için için öncelikle bir icra takibinin açılması ve icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir. İcra takibi kesinleştikten sonra alacaklı UYAP sistemi üzerinden SGK sorgulaması yaptırarak borçlunun çalışıp çalışmadığı tespit edilir. Borçlunun çalışıyor olması durumunda alacaklı veya vekilinin talebi ile.. devamı →

ÇEKLERİN BANKAYA İBRAZ SÜRELERİ VE SONUÇLARI

Çek günümüzde ticari hayatın en önemli ödeme araçlarından biri olup hem ödeme yapacak tüzel veya özel kişiyi hem de ödemenin yapılacağı kişiye ticari hayat içsinde ödeme zamanı esnekliği sağlamaktadır. Bununla beraber çek bir kredili bir ödeme sistemi değildir. Çek ile ödeme sisteminde 3 yapı vardır; kesideci ( düzenleyen), borçlu (banka) ve hamil ( alacaklı). Bu.. devamı →

YOL VE YEMEK YARDIMININ PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMESİ

İşverenler tarafından işçilere maaşları dışından yemek ve yol yardımı gibi birçok ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeleri prime esas kazanca dahil edilip edilmeyeceği 5510 sayılı kanunun “prime esas kazançlar” başlığı altında 80.maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiştir. Prime esas kazanca dahil edilmeyecek olan ödemeler bu maddeye göre; “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev.. devamı →

İŞYERİNİN DEVRİ DURUMUNDA KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ SORUMLULUĞU

İşverenler,  gerek ekonomik gerekse diğer çeşitli sebeplerden dolayı işyerlerini devredebilmektedirler. İşyerinin devri durumunda çalışan işçilerin hakları 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde düzenlenmiştir.  Bu maddeye göre, işyerinin veya bir bölümünün devrinde, devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla birlikte devralan işverene geçeceği belirtilmektedir. “İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı.. devamı →

İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KONKORDATO SÜRECİ

İflas erteleme, hem İcra İflas kanununda hem de Türk Ticaret kanununda yer alan düzenlemelerden biridir.  Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare tarafından veya temsilen görevlendirilin kişiler ya da bir alacaklıdan dolayı beyan edildiği ve mahkemece tespit edilmesiyle iflas kararı verilir ve şirketin/kooperatiflerin mali durumunun iyileştirilmesine dair bir projenin mahkemeye sunulmasıyla iflasın ertelenmesi.. devamı →

17 Haz 2018
0 Yorum

RAPORLU İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESİH SÜRECİ

İşyerlerinde çalışan işçilerin sağlık sorunları sebebiyle rapor alarak tedavi gördükleri esnada işveren tarafından iş akdine son verilmesi zaman zaman yanlış uygulamalar ile sonlanmaktadır. Genel işleyişte işçinin iş akdinin feshi rapor aldıklarından veya rapor sürelerinin uzunluğundan kaynaklanmaktadır. Bu durumun en sık görüldüğü yerler ise üretim veya hizmet sektörleridir.   İşverenin sağlık raporu almış işçisinin iş akdini.. devamı →