YOL VE YEMEK YARDIMININ PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMESİ

İşverenler tarafından işçilere maaşları dışından yemek ve yol yardımı gibi birçok ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeleri prime esas kazanca dahil edilip edilmeyeceği 5510 sayılı kanunun “prime esas kazançlar” başlığı altında 80.maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiştir. Prime esas kazanca dahil edilmeyecek olan ödemeler bu maddeye göre; “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev.. devamı →

İŞYERİNİN DEVRİ DURUMUNDA KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ SORUMLULUĞU

İşverenler,  gerek ekonomik gerekse diğer çeşitli sebeplerden dolayı işyerlerini devredebilmektedirler. İşyerinin devri durumunda çalışan işçilerin hakları 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde düzenlenmiştir.  Bu maddeye göre, işyerinin veya bir bölümünün devrinde, devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla birlikte devralan işverene geçeceği belirtilmektedir. “İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı.. devamı →

İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KONKORDATO SÜRECİ

İflas erteleme, hem İcra İflas kanununda hem de Türk Ticaret kanununda yer alan düzenlemelerden biridir.  Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare tarafından veya temsilen görevlendirilin kişiler ya da bir alacaklıdan dolayı beyan edildiği ve mahkemece tespit edilmesiyle iflas kararı verilir ve şirketin/kooperatiflerin mali durumunun iyileştirilmesine dair bir projenin mahkemeye sunulmasıyla iflasın ertelenmesi.. devamı →

17 Haz 2018
0 Yorum

RAPORLU İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESİH SÜRECİ

İşyerlerinde çalışan işçilerin sağlık sorunları sebebiyle rapor alarak tedavi gördükleri esnada işveren tarafından iş akdine son verilmesi zaman zaman yanlış uygulamalar ile sonlanmaktadır. Genel işleyişte işçinin iş akdinin feshi rapor aldıklarından veya rapor sürelerinin uzunluğundan kaynaklanmaktadır. Bu durumun en sık görüldüğü yerler ise üretim veya hizmet sektörleridir.   İşverenin sağlık raporu almış işçisinin iş akdini.. devamı →

SGK PRİM ÖDEME ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

İşverenlerin sigortalıları için aylık hizmet prim belgesi beyanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim alacakları doğmuş olur. SGK’ya olan bu konudaki borçlar için zamanaşımı süreleri iki şekilde özetlenebilir. Birincisi; işveren tarafından düzenlenen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primleridir. Tabloda zaman aşımı sürelerini görebiliriz. Tarih aralığı Kanun numarası Zamanaşımı Süresi 07.12.1993 ve öncesi 818 Sayılı Borçlar.. devamı →

VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN ZARAR, ZİYAN VE TAZMİNATLARIN GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ

Ticari faaliyet sonucu ortaya çıkan zarar, ziyan ve tazminatlar, gelir ve kurumlar vergilerinde indirilecek ve indirilemeyecek olan giderler olarak ilgili kanunlarda belirtilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde, safi ticari kazancın tespitinde “işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilam veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar” gider olarak yazılabilir şeklindedir. Kanunda belirtildiği üzere bunların.. devamı →

İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

İhracatta götürü gider uygulaması yurtdışı gelir eden firmaların belgelendirilemediği faaliyetlerinden doğan giderlerinin belli bir oranını giderleştirme hakkıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesinde “İndirilecek Giderler” kısmında ihracatta götürü gider uygulaması açıklanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu Madde 40/1’e göre; “İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz.. devamı →

ARAÇ SATIŞ KARININ YENİLEME FONUNA KAYDEDİLMESİ

Yenileme fonu, amortismana tabi iktisadi varlıkların satılmasından veya hasara uğraması üzerine sigortadan alınan tazminatlarda dolayı elde edilen karların ileri bir tarihe ertelenmesi veya yeni yatırımlara dönüştürülmesine imkan verir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 328 ve 329. maddelerinde düzenlenmiştir. VUK 328.maddede gayrimenkul satış kazancından elde edilen gelirin, “pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile.. devamı →

3 NO.LU KDV BEYANNAMESİ USUL VE ESASLARI

31 Ocak 2018 tarihli ve 30318 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Katma Değer Vergisi Genel Uygulamasında yapılan değişikliğe dair tebliğ ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek.. devamı →

KAT KARŞILIĞI VE HASILAT PAYLAŞIM İNŞAAT YÖNTEMLERİNDE KDV VE VERGİ UYGULAMALARI

Ülkemizde inşaat sektöründe kat karşılığı inşaat işleri yıllardır kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem temel olarak müteahhitlerin arsa sahipleri ile anlaşıp inşa edilen bağımsız bölümlerin anlaşmaya göre belirlenmiş belirli bir kısmını arsa sahiplerine vermesidir. Son dönemlerde arsa sahiplerini mülklerinden daha fazla kazanç ve arsasının belirli bir zaman içerisinde değer ve rant beklentisinden yüksek.. devamı →