DÖNEM İÇERİSİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMAYAN KDV’NİN TEKRAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ

Yapılan bir iş sonucu yada satılan bir emtia sonucu alınan faturalar müşteriye geç ulaşabilmektedir.3065 sayılı Katma değer vergisi Kanunu 29. Maddesine göre vergi mükellefleri, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, yine bu kanunda aksi bir hüküm olmadığı sürece faaliyetlerine uygun olacak şekilde a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura.. devamı →

DEĞERSİZ ALACAKLARA İLŞKİN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ

06 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7104 Sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre; Vergi Usul Kanunu’nun 322. Maddesine göre değersiz hale gelen alacaklarla ilgili olarak hesaplanan KDV, bu alacağın zarar yazıldığı vergilendirme dönemi içinde indirim konusu yapılabilecektir. Katma Değer Vergisi Kanununun 29/4. Maddesinde: “Vergi Usul Kanununun 322. Maddesine göre değersiz.. devamı →

KUR FARKLARI KARŞISINDA KDV

Kur seviyelerinde yaşanan dalgalanmalar mükellefleri olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. 2018’de kurlarda büyük ve ani değişimler yaşanmış bunun sonucunda da ödenecek vergilerde bir anda artışa neden olmuştur. Kur farkları, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 24 üncü maddesine göre KDV matrahına dâhildir. Yani kur farkı varsa KDV hesaplanacaktır. KDV Kanunu’nun 24. Maddesinin Katma Değer Vergisi Genel.. devamı →

KDV’DE YENİ DÖNEM HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME YÖNTEMİ

Katma değer vergisi kanununda yapılan yeni düzenlemeler sisteme ciddi yenilikler getirmektedir. 7104 sayılı kanun 06.04.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve 0cak 2019’da uygulanmaya başlanacak olan değişiklerden biri de “hasılat vergilendirme yöntemi” ‘dir. 3065 sayılı Kanunun mülga 38 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “Hasılat esaslı vergilendirme MADDE 38- Ticari kazancı işletme hesabı esasına.. devamı →

3 NO.LU KDV BEYANNAMESİ USUL VE ESASLARI

31 Ocak 2018 tarihli ve 30318 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Katma Değer Vergisi Genel Uygulamasında yapılan değişikliğe dair tebliğ ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek.. devamı →

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI VE KDV İADESİ

Belirli sektörlere olan toplam talebi artırmak amacıyla son dönemde KDV oranlarında değişiklikler yapıldığı ve KDV oranlarında belli bir süre için indirime gidildiği görülmektedir. Bu sektörlerin biri de inşaat sektöründedir. 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 3505 sayılı Kanunla değişik 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.12.2007 tarih 2007/13033 sayılı Bakanlar.. devamı →

YABANCI UYRUKLU ŞAHISLARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ VE KDV İSTİSNASI

Türkiye’de yabancı uyruklu şahıslar kanuni şartlara uymak kaydıyla taşınmaz mal (konut, arsa, işyeri, tarla) edinebilmektedir. Ancak bunun için bazı düzenlemeler mevcuttur. Yabancı uyruklu şahısların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir: -Hukuki açıdan öncelikle yabancıların ülkemizde  taşınmaz mal edinmesinin mümkün olup olmadığı  konusunda yabancı uyruklu kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından veya.. devamı →

Ticari ve Binek Araçların Ayrımı ve KDV İndirim Uygulaması

Ticari alanda faaliyet gösteren mükellefler, hem taşıta ihtiyaç duyduklarından hem de birtakım vergisel avantajlardan faydalanmak istediklerinden taşıt satın almaktadırlar, bu alımın sonucunda mükellefin yararlanacağı vergi indirimi, taşıtın binek veya ticari araç olarak sınıflandırılmasına bağlıdır. Piyasada ticari kabul edilen birçok araç, Maliye’nin uygulamasında binek olarak değerlendirilmekte ve vergi ile indirimi de buna göre uygulanmaktadır. 1. Binek.. devamı →

Sigorta Şirketlerinin ve Aracılarının Yaptığı İşlemlerin Faturalandırılması

Acenteler arasında yasal mevzuat kapsamında iş paylaşımı yapılması mümkündür ve acentelik sözleşmesinde belirtilen yetki ve sınırlar dâhilinde olmak üzere bir aracı bir başka aracıyla ortak iş yapabilir, bu aracıdan iş alabilmektedir. Sigorta aracıları olarak sayılanlar sigorta acente ve brokerleridir. 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile sigorta şirketlerini.. devamı →

Arsa Payı Karşılığı Kat Sözleşmeleri

Tarafları birbirine karşı sorumlu ve borçlu kılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, arsa niteliğinde gayrimenkule sahip olan şahıs, arsa üzerinde bina inşa edilmesi karşılığında müteahhitle karşılıklı olarak anlaşarak arsasının belirli paylarını müteahhide devretmeyi ve müteahhit de binanın kararlaştırılmış bağımsız bölümlerini inşaatın bitiminde arsa sahibine devretmeyi taahhüt eder. Bu sözleşmenin resmi şekilde yapılması tapu müdürlüğünde veya noterlerde.. devamı →