ÖLÜM HALİNDE VERGİ BORCU VE MİRASÇILARIN VERGİDEN NASIL SORUMLU OLACAĞI

Vergi Usul Kanunu’nun 12. Maddesinde açıklandığı üzere ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar. Vergi borcu olan mükellefin ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacağından, borçlunun ölümünden önce başlamış olan.. devamı →

DÖNEM İÇERİSİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMAYAN KDV’NİN TEKRAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ

Yapılan bir iş sonucu yada satılan bir emtia sonucu alınan faturalar müşteriye geç ulaşabilmektedir.3065 sayılı Katma değer vergisi Kanunu 29. Maddesine göre vergi mükellefleri, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, yine bu kanunda aksi bir hüküm olmadığı sürece faaliyetlerine uygun olacak şekilde a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura.. devamı →

İŞÇİ ALACAKLARINDA DEĞİŞEN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

İşçiler, iş sözleşmeleri sonucunda ücret, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi alacaklar hakederler. Bu alacakların işçi tarafından talep edilebilme süreleri vardır. İş Kanunu madde 32’de ücret, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ücreti, hafta tatili ücreti, prim, ikramiye vb. gibi işin görülmesiyle direct ilgisi olan alacak kalemleri için“ Ücret alacaklarında zamanaşımı.. devamı →

DEĞERSİZ ALACAKLARA İLŞKİN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ

06 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7104 Sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre; Vergi Usul Kanunu’nun 322. Maddesine göre değersiz hale gelen alacaklarla ilgili olarak hesaplanan KDV, bu alacağın zarar yazıldığı vergilendirme dönemi içinde indirim konusu yapılabilecektir. Katma Değer Vergisi Kanununun 29/4. Maddesinde: “Vergi Usul Kanununun 322. Maddesine göre değersiz.. devamı →

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi konusu 6 Kasım 2018 tarihinde “İhracat Genelgesi” yayınlanmıştır. Genelge ’de ihracat bedellerin yurda getirilmesi, tahsil şekilleri, özelliği olan ihracatlar, indirim ve mahsup işlemlerine yer verilmiştir. İhracat bedellerinin yurda getirilme süresi ihracatın gerçekleşme tarihinden itibaren en fazla 180 gündür. İhracat bedellerinin en az %80’i bir bankaya satılır. İhracat bedellerini alan banka döviz.. devamı →

KUR FARKLARI KARŞISINDA KDV

Kur seviyelerinde yaşanan dalgalanmalar mükellefleri olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. 2018’de kurlarda büyük ve ani değişimler yaşanmış bunun sonucunda da ödenecek vergilerde bir anda artışa neden olmuştur. Kur farkları, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 24 üncü maddesine göre KDV matrahına dâhildir. Yani kur farkı varsa KDV hesaplanacaktır. KDV Kanunu’nun 24. Maddesinin Katma Değer Vergisi Genel.. devamı →

KDV’DE YENİ DÖNEM HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME YÖNTEMİ

Katma değer vergisi kanununda yapılan yeni düzenlemeler sisteme ciddi yenilikler getirmektedir. 7104 sayılı kanun 06.04.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve 0cak 2019’da uygulanmaya başlanacak olan değişiklerden biri de “hasılat vergilendirme yöntemi” ‘dir. 3065 sayılı Kanunun mülga 38 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “Hasılat esaslı vergilendirme MADDE 38- Ticari kazancı işletme hesabı esasına.. devamı →

ŞİRKETLERE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir. Tüzel Kişiliğe Tebliğ Tüzel kişilere yapılacak tebligatın usulü 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 12 ile 13. maddelerinde ve 12059 sayılı.. devamı →

ÜCRET VE YAN ÖDEMELERDE HACİZ İŞLEMİ

Maaş haczi 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 83 maddesi uyarınca yapılan bir icra işlemidir. Alacaklının maaş haczi koydurabilmesi için için öncelikle bir icra takibinin açılması ve icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir. İcra takibi kesinleştikten sonra alacaklı UYAP sistemi üzerinden SGK sorgulaması yaptırarak borçlunun çalışıp çalışmadığı tespit edilir. Borçlunun çalışıyor olması durumunda alacaklı veya vekilinin talebi ile.. devamı →

ÇEKLERİN BANKAYA İBRAZ SÜRELERİ VE SONUÇLARI

Çek günümüzde ticari hayatın en önemli ödeme araçlarından biri olup hem ödeme yapacak tüzel veya özel kişiyi hem de ödemenin yapılacağı kişiye ticari hayat içsinde ödeme zamanı esnekliği sağlamaktadır. Bununla beraber çek bir kredili bir ödeme sistemi değildir. Çek ile ödeme sisteminde 3 yapı vardır; kesideci ( düzenleyen), borçlu (banka) ve hamil ( alacaklı). Bu.. devamı →