15 Eki 2016

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ SİSTEMİ (MELEK YATIRIMCI)

0 Yorum

Finansman desteğine ihtiyaç duyan şirketlere destek sağlayan ve ülkemizde “Melek Yatırımcı” olarak anılan kişiler 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile  getirilen hukuki düzenlemelerle birlikte insanların güven duyabileceği bir finans piyasası haline getirilmiştir. Bu yönetmelikte Melek Yatırımcı, Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak ifade edilmiştir. Kısaca, bireysel katılım yatırımcısı” Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişileri, kişisel maddi varlıklarını ve tecrübelerini başlangıç aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler “şeklinde ifade edilmiştir.

Bireysel katılım yatırımcısı olarak faaliyette bulunacak kişilerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için öncelikle Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip olması şarttır.

Lisanslı BKY’ler, anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık gelir vergisi matrahlarından indirebilirler.  Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında, projesi son beş yıl içinde desteklenmiş şirketlere finansman sağlayan BKY için, vergi desteği oranı %100’dür.

Bireysel katılım yatırımcısının vergi teşviki alınabilmesi için yatırım yapılabilecek şirketler sadece anonim şirket tipinde kurulmuş şirketlerdir. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.

Bireysel Katılım Sermayesi sistemine yapılan düzenleme ile bu piyasada belli olan bir davranış kültürünün ve etik kuralların oluşturulması ve bu piyasada profesyonelliğin oluşturulması söz konusudur. Bu nedenle, her girişimciye finansal destek sağlayan veya yatırım yapan kişi, Bireysel Katılım Yatırımcısı demek değildir.  Bireysel Katılım Yatırımcısı olabilmek için öncelikle Hazine Müsteşarlığına başvurarak Bireysel Katılım Yatırımcı Lisansı almak zorunludur. Bu lisansı sahip olabilmek için şartlar;

1.Yüksek Gelir veya Servet Sahipleri;

–      Lisans almaya başvurmadan önceki iki yıl için, yıllık gayrisafi geliri en az 200.000 TL olan,

–      Başvurduklarında sahip oldukları toplam menkul ve gayrimenkullerin yani toplam varlıklarının değeri en az 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılar.

  1. Tecrübe Sahipleri;

–      Bankalarda ve finansal kuruluşlarında, yüksek cirolu şirketlerde ve yurtiçi kuluçka merkezlerinde iş tecrübesine sahip yatırımcılardır. (BKS Yönetmeliği madde 5) Lisans başvurusundan önce son beş yıl içinde en az iki yıl olmak üzere, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı ya da dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,

–      Yeni kurulmuş ya da büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek üzere kurulmuş yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübeye sahip ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan yatırımcılar Bireysel Katılım Yatırımcı lisansı almaya başvurabilir.

Ayrıca bireysel katılım yatırımcıların bir araya gelerek oluşturduğu herhangi bir tüzel kişiliğe sahip Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağları da Hazine Müsteşarlığı tarafından 01.01.2014 itibariyle Bireysel Katılım Yatırımcılarla olan tüm irtibatı bu ağ vasıtasıyla gerçekleştirecektir. Bundan dolayı her yatırımcının en az bir Bireysel Katılım Yatırım Ağına üye olması şarttır.

Lisans alan bireysel katılım yatırımcısı vergi indiriminden faydalanabilmek için yatırım yapılmadan önce Hazine Müsteşarlığı’na başvurulması gerekir. Başvuruda talep edilen belgeler;

–    Yapılacak işe ait plan

–      Girişim şirketinin ortaklık yapısı, faaliyet konusu, esas sözleşmenin taslağı.

–      Girişim şirketi ortaklarına ait kimlik bilgileri ve özgeçmişleri.

–      Yatırımcıların ortaklık kurduğu girişimcilerle ilgili olarak herhangi biriyle akrabalık durumlarının ve herhangi bir ticari bağının olmadığını gösteren taahhütname.

–      Girişim şirketi ortaklarının, Hazine Müsteşarlığı’nın düzenlemelerine bağlı kalacaklarını belirten taahhütname.

–      Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş bir girişim şirketine yatırım yapılması durumunda %100 vergi indiriminden yararlanılabilmesi için ilgili kurumdan alınmış belge.

Bireysel Katılım Yatırımcılarının yatırım yapacakları şirketin de taşıması gereken bazı şartlar vardır. Bunlar;

–      Şirketin önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık 5.000.000 TL’den az olması.

–  Anonim şirket olması,

–      Elliden fazla çalışanının bulunmaması.

–      Yatırım yapılcak şirketin bireysel katılım yatırımcısıyla herhangi bir akrabalığının bulunmuyor olması.

–      Başka bir şirketin kontrolünde altında olmaması.

–      Faaliyet gösterdiği sektörün Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği devlet desteği sağlanacak sektörler arasında olması.

–      Paylarının halka arz edilmemiş olması.

–      Bireysel katılım yatırımcısının şirketin %50’den fazla ortağı olmamasıdır.

Vergi indirimi konusunda örnek verecek olursak ; X kişisinin 2015 yılı için gelir vergisine tabi 800.000 TL beyan edilen geliri olsun ve yine X kişisi, 2015 yılı Ocak ayında bir A.Ş.’nin  %40 hissesi olan 1.000.000 TL elde etmiş olsun. Bu durumda X kişisi, 2015 yılı vergi matrahından yatırım tutarının %75’i olan (1.000.000*0,75) 750.000 TL vergi indirimden yararlanarak, yıllık gelir vergisi matrahı olan 800.000 TL matrah üzerinden vergi vermek yerine 50.000 TL (800.000 – 750.000) üzerinden vergi verecektir.

Bir başka örnekle; eğer X kişisinin 2015 gelir vergisi matrahı yararlanılacak indirimden düşük olsaydı, yani 2015 gelir vergisi matrahı 600.000 TL olsaydı, bu durumda kalan (800.000-600.000)200.000 TL 2016 vergi matrahından düşülerek vergi desteğinden yararlanılmış olacaktı.

Fakat örneğimizdeki X kişisi eğer Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş bir girişim şirketine yatırım yapmışsa bu durumda %100 vergi indiriminden yararlanarak vergi ödemeyecektir.

Ayrıca bireysel katılım yatırımcısının bir şirkete yatırım yapacağı asgari tutar 20.000 TL , azami tutar ise 1.000.000 TL olarak belirtilmiştir. Fakat farklı şirketlere yatırım yapılacaksa üst sınır aşılabilir.

15.10.2016

Özkan Uzel

 Sorumlu Bağımsız Denetçi

 Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir