VADELİ ÇEKLERDE REESKONT UYGULAMASI

Senede bağlanmış alacak ve borçların değerleme gününün değerine dönüştürülmesi reeskont işlemleri ile yapılmaktadır. Reeskont işlemiyle, vadesi izleyen dönemlere isabet eden senetlerdeki tutarlarının içinde yer alan vade farkları, ilgili oldukları vergilendirme dönemleri itibariyle ayrıştırılmakta, izleyen vergilendirme dönemlerindeki vade farkları cari yıl mali karın tespitinde dikkate alınmayıp izleyen dönemlerin mali karını etkilemektedir. 30.04.2013 tarih ve 64 sıra.. devamı →

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİNİN UYGULANMASI

6825 sayılı kanunun 4.maddesiyle gelir vergisi kanununun mükerrer 121.maddesi yeniden düzenlenmiş ve 08.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yıllık gelir ve kurumlar beyannamelerinde ise 01.01.2018’den itibaren uygulanacaktır. Bu maddede vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Vergi indiriminden yararlanacak mükellefler; -Kurumlar vergisi mükellefleri, -Ticari, zirai veya mesleki faaliyetinden dolayı gelir vergisi mükellefi.. devamı →

İŞ ORTAKLIKLARININ KURULMASI VE VERGİLENDİRİLMESİ

İş ortaklıkları ile günümüzde büyük sermaye ve emek gerektiren yatırım projeleri gerçekleşmektedir. Çünkü bu tür projelerin tek bir yüklenici tarafından yapılması emek ve sermaye açısından oldukça ağır bir yüktür. Belli bir işin yapılması için kurulmuş olan iş ortaklıklarında işverenin birden fazla olması, iş ortaklığının da birden fazla olmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Fakat bir işveren.. devamı →

ADRESE DAYALI TEBLİGAT UYGULAMASI

Vergi sorumlularına veya mükelleflere vergi işlemleri ile ilgili olarak yapılacak tebligatlar ile ilgili olarak 17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. Tebliğ içerisinde “Bilinen Adresler” başlığı aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 213 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 101- Bu Kanuna göre bilinen adresler şunlardır: Mükellef.. devamı →

ÖNCEKİ YILLARDA KV BEYANINDA GÖSTERİLMEYEN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ KV BEYANNAMESİNİN DÜZELTİLMESİ SONRASI MAHSUBU DURUMU

Kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmekte ve beş yılı geçmemek şartıyla geçmiş yıl beyannamelerinde ortaya çıkan zararların indirim konusu olduğu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinde belirtilmiştir. Kanuna göre, geçmiş yıl zararları için mahsup talep edilebilmesi için; -Geçmiş yıl zararının son 5 yıla ait olması, (örnek.. devamı →

YABANCI FİRMALARIN İŞ ORTAKLIĞI İLE TÜRKİYE’DE TİCARET YAPMALARI

Küresel dünyada ülke ekonomileri üzerinde yabancı yatırımların yeri göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Bunun sonucunda Türkiye’de yabancı yatırımlar ile ilgili 5 Haziran 2003 tarihinde kabul edilmiş ve 17 Haziran 2003 ‘de yürürlüğe girmiş, 4875 sayılı “DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU “ düzenlenmiştir. İlgili kanunun 3. Maddesinde belirtildiği üzere ; “Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından.. devamı →

İKALE SÖZLEŞMESİ, VERGİ VE SGK UYGULAMASI

İkale, işçi ile işverenin karşılıklı ve birbirine uygun iradelerinin birleşmesi ile oluşan bozma sözleşmesidir. İkale, bir sözleşme olduğundan, karşılıklı olarak tarafların özgür iradelerine dayanmaktadır. Kısacası, iş sözleşmesinin fesih dışında, işveren ve işçinin anlaşması sonucu ikale sözleşmesi ile sonlandırılması mümkündür. a) İkale sözleşmesi teklifinin İşveren Tarafından Yapılması İkale sözleşmesi, işveren tarafından istenirse, işçinin haklarının korunması için.. devamı →

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI

Günümüzde kentsel dönüşümle birçok konut yenilenmektedir. Bu yenilenme, konut sahiplerinin var olan konutlarını bir yükleniciye verip herhangi bir ödeme yapmadan veya kısmi bir ödemeyle yeni konut sahibi olması şeklinde olmaktadır. Yüklenici yani müteahhit, konut sahiplerinin paylarına göre yeni konutları yapma ve sahiplerine devretme yükü altına girmektedir. MALİYE BAKANLIĞI’nın görüşüne göre; Gerçek kişilerin elinde bulundurdukları gayrimenkullerin.. devamı →

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK PAYLARININ İCRA YOLU İLE DEVRİ

Limited şirketlerde ortak olan yani sermaye payına sahip kişiler, bu ortaklıkları asıl olarak veya devir yoluyla kazanabilirler. Bu ortaklığı devren kazanma yolları payın/payların devri, miras, mal rejimi, şirketin esas sermaye paylarını iktisabı ve icra yolu ile ortaklık elde etme şeklinde sayılabilir. İcra yoluyla devirden limited şirketlerle ilgili olarak 6102 sayılı kanunun 133.maddesinde bahsedilmektedir. Bu maddeye.. devamı →

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI VE KDV İADESİ

Belirli sektörlere olan toplam talebi artırmak amacıyla son dönemde KDV oranlarında değişiklikler yapıldığı ve KDV oranlarında belli bir süre için indirime gidildiği görülmektedir. Bu sektörlerin biri de inşaat sektöründedir. 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 3505 sayılı Kanunla değişik 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.12.2007 tarih 2007/13033 sayılı Bakanlar.. devamı →