SGK PRİM ÖDEME ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

İşverenlerin sigortalıları için aylık hizmet prim belgesi beyanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim alacakları doğmuş olur. SGK’ya olan bu konudaki borçlar için zamanaşımı süreleri iki şekilde özetlenebilir. Birincisi; işveren tarafından düzenlenen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primleridir. Tabloda zaman aşımı sürelerini görebiliriz. Tarih aralığı Kanun numarası Zamanaşımı Süresi 07.12.1993 ve öncesi 818 Sayılı Borçlar.. devamı →

VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN ZARAR, ZİYAN VE TAZMİNATLARIN GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ

Ticari faaliyet sonucu ortaya çıkan zarar, ziyan ve tazminatlar, gelir ve kurumlar vergilerinde indirilecek ve indirilemeyecek olan giderler olarak ilgili kanunlarda belirtilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde, safi ticari kazancın tespitinde “işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilam veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar” gider olarak yazılabilir şeklindedir. Kanunda belirtildiği üzere bunların.. devamı →

İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

İhracatta götürü gider uygulaması yurtdışı gelir eden firmaların belgelendirilemediği faaliyetlerinden doğan giderlerinin belli bir oranını giderleştirme hakkıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesinde “İndirilecek Giderler” kısmında ihracatta götürü gider uygulaması açıklanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu Madde 40/1’e göre; “İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz.. devamı →

ARAÇ SATIŞ KARININ YENİLEME FONUNA KAYDEDİLMESİ

Yenileme fonu, amortismana tabi iktisadi varlıkların satılmasından veya hasara uğraması üzerine sigortadan alınan tazminatlarda dolayı elde edilen karların ileri bir tarihe ertelenmesi veya yeni yatırımlara dönüştürülmesine imkan verir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 328 ve 329. maddelerinde düzenlenmiştir. VUK 328.maddede gayrimenkul satış kazancından elde edilen gelirin, “pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile.. devamı →

3 NO.LU KDV BEYANNAMESİ USUL VE ESASLARI

31 Ocak 2018 tarihli ve 30318 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Katma Değer Vergisi Genel Uygulamasında yapılan değişikliğe dair tebliğ ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek.. devamı →

KAT KARŞILIĞI VE HASILAT PAYLAŞIM İNŞAAT YÖNTEMLERİNDE KDV VE VERGİ UYGULAMALARI

Ülkemizde inşaat sektöründe kat karşılığı inşaat işleri yıllardır kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem temel olarak müteahhitlerin arsa sahipleri ile anlaşıp inşa edilen bağımsız bölümlerin anlaşmaya göre belirlenmiş belirli bir kısmını arsa sahiplerine vermesidir. Son dönemlerde arsa sahiplerini mülklerinden daha fazla kazanç ve arsasının belirli bir zaman içerisinde değer ve rant beklentisinden yüksek.. devamı →

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İSTİNAF VE TEMYİZ

Vergi uyuşmazlıklarının çözümü için vergi mahkemesinin verdiği kararlara karşı istinaf yolu başvurusu ve aleyhe istinaf kararları için temyiz başvuru hakkı vardır. Vergi uyuşmazlığının tutarına göre vergi davaları tek, iki ya da üç aşamalıdır. İstinaf yolu için başvurulabilen vergi davaları konuları; İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi,.. devamı →

ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETTEN PARA ÇEKMESİ ( KAR PAYI VE HUZUR HAKKI )

İşletme sahipleri işletme kasalarında bulunan paradan çeşitli yollarla para çıkışı yapabilirler. Bunlar avans kar dağıtımı, huzur hakkı ödemeleri, ortakların cari hesabına para aktarma vb. yollardır. Bunlara ayrıntılı bakacak olursak; -Ortakların cari hesaplarına para aktarma: İşletme kasalarından ortakların şahsi hesaplarına para transferlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Şahsi hesaplara transfer edilecek tutar şirket sermayesini geçmemeli, bu.. devamı →

SANAL PARALARIN VERGİLENDİRMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Sanal para, internet aracılığı ile bir mal yada hizmet karşılığında online ödeme yapabilmek için nakit paranın yerini alan ödeme aracıdır. Kripto paralar olarakta bilinen sanal para, kişiye özel kullanılabilen sanal cüzdanlar tarafından yine belirlenen şifrelerle kullanılır ve herhangi bir merkezi otoriteye veya aracı kuruma bağlı değildir. Piyasada yaklaşık bir rakam verecek olursak bin yüz’den fazla.. devamı →

ARABULUCULUK SİSTEMİ VE İŞÇİ/İŞVEREN AÇISINDAN UYGULAMASI

Ülkemizde hukuk uyuşmazlıklarının çoğunluğu iş davalarıdır. Bu uyuşmazlıkların dava süreçleri uzun sürmekte ve ciddi zaman kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle işçi işveren arasında köprü görevi görerek daha hızlı sonuca ulaşmayı amaçlayan arabuluculuk sistemi 6325 sayılı Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu ile yasal bir hale getirilmiştir. Söz konusu kanunun 2.maddesinin; a bendinde arabulucu “Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve.. devamı →