25 Oca 2017

5510 SAYILI YASA VE 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

0 Yorum

Ülkemizde işsizlikle mücadele etmek, kayıt dışı istihdamın önüne geçmek ve yeni istihdam alanlarını desteklemek amacıyla düzenlenen SGK teşvikleri önemli yer tutar.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur.

– 4/1(a) maddesine göre sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine sağlanan %5 prim teşviki;

İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için;

-Aylık prim ve hizmet belgeleri (APHB) yasal süresi içinde verilmelidir.

– Kayıt dışı sigortalı istihdam edilmemelidir.

– Kesinleşmiş idari para cezası veya prim borcu bulunmamalıdır.

– İhale konusu işler kapsama girmemektedir.( Sadece Ziraat ve Halk Bankası tarafından ihale edilen hizmet alımı niteliğindeki işler bu teşvik kapsamındadır.)

Bu şartlara sahip işveren için;

-Aylık prim ve hizmet belgesi (APHB) sisteme 05510 Kanun türü seçilerek girilmelidir.( Seçilebilecek APHB türleri :   1-4-5-6-13-24-29-30-31-32)

– 4447 sayılı Kanunun geçici 7’nci, geçici 9’uncu ve geçici’10 uncu maddesinde,

– Engelli sigortalılar,

– 5510 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesinde ,

– 5225 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde (Kültür yatırımları),

– AR-GE teşviklerinde,

İşverenler 5 puanlık prim desteğinden yararlanılacaktır. Bu indirimden sonra işverenin yararlandığı ilgili kanunda başka bir indirim varsa eğer işveren hissesi bu oranlar üzerinden hesaplanacaktır.

-Borcu olan alt işveren varsa bu durumda hem işveren, hem de borcu olan alt işveren bu teşvikten yararlanamazken işverenin borcu olup, alt işverenin borcu yoksa, alt işveren bu teşvikten yararlanabilir.

-Prim borçlarının KDV iadesi alacaklarından mahsup edilmesiyle ödenmesi durumunda da bu teşvikten yararlanılabilmektedir.

Hangi işverenler bu teşvikten yararlanamaz;

–SGDP’ye tabi olanlar(emekli olduğu halde çalışanlar), yabancı ülkede çalışanlar, harp malulü olduğu halde çalışan sigortalılar için bu teşvikten yararlanılamaz.

-Bu teşvikten yararlanan işverenler işsizlik ödeneği alanlar ile ilgili olan teşvikten yararlanamaz. (4447 nolu kanunun 50’nci maddesi)

 5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanların Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları aşağıdaki gibidir.

Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 9 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları

 

2 2
Genel Sağlık Sigortası 7,5 5 12,5
İşsizlik Sigortası

 

2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5

 

5510 sayılı kanuna göre uygulanan yüzde 5’lik indirime 4/1(a) maddesine göre bir örnek verecek olursak;

A şirketinde çalışan işçiye ödenecek olan brüt maaş 3.000 TL ise ödenmesi gereken toplam prim 3000*37,5/100=1.125 TL’dir. İşverenin teşvikten yararlanmak için şartları sağladığını varsayalım. Bunun sonucunda ödenecek prim oranında yüzde 5’lik indirim olacak ve yeni prim oranı %37,5-%5=%32,5 olacaktır. Böylece işveren tarafından ödenecek prim ise 3000*%32,5=975 TL’ya düşecektir.

– 4/1(b) maddesine göre sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinde(Bağ-Kur)

-Bu düzenleme 2016/Ekim ayında itibaren başlamıştır.

– 4/1(b) maddesi kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılarının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, beş puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanmasıdır. (İsteğe bağlı sigortalıları kapsamamaktadır)

-Bu teşvikten yararlanabilmek için prim ödemelerinin yasal süresi içinde ödenmiş olması gereklidir.

– İşverenin sigortalılarından kaynaklı herhangi bir idari para cezası veya gecikme zammı bulunmamalıdır.

-Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır.

– Yurt dışı göreve gönderilen işçiler ile ilgili % 5  prim teşviki

– İşverenler tarafından 5510 sayılı Kanunun 5/(g) maddesine göre sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere göreve gönderilen Türk işçilerinden,

– Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış veya imzalanmamış ülkelere geçici görevle gönderilen sigortalılardan,

– Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçilerinden, dolayı, genel sağlık sigortası (GSS) prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır.

(Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında GSS uygulanmadığından, bu işverenlerimiz GSS % 5 prim teşvikinden yararlanamayacaktır.)

– Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Sigortalılar için 06486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin seçilmesi gerekmekte olup, bu belge 1, 4, 5, 6, 13, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 35 ve 36 nolu belge türleri ile birlikte seçilebilecektir.

Buna karşın, SGDP’ye tabi çalışanlar, Libya’da çalışanlar, Çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ve Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar söz konusu beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacaktır.

-Uygulama, 1/6/2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

-Teşvikten yararlanılabilmesi amacıyla işverenlerce işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne ayrıca başvuruda bulunulmasına gerek yoktur.

-İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir.(Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)

-Öte yandan prim borçları işyeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin borcu olmayan diğer işyerlerinden dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

Örneğin; A şirketi brüt maaşı 3000TL olan işçisini Almanya’da çalışmak üzere göndermiş olsun. Almanya ile yapılmış olan bir sözleşme olduğundan A şirketi prim indirimden yararlanabilecek ve geçen örnekte olduğu gibi yine 975 TL prim ödeyecektir.

-Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılacak projelerde;

2886 sayılı devlet ihale kanununa ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi işler bu teşvik kapsamı dışındadır ve yüzde 5’lik indirim uygulanmaz.

Fakat; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihalelerini üstlenen işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılardan dolayı ve bu bankalarca ihale edilen işlerin konusunun “hizmet alımı” olması durumunda bu işlerin 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında olması nedeniyle, bu bankalardan konusu hizmet alımı niteliğinde olan işleri üstlenen işverenlerce bu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılır.

Örnek; 06.03.2016 tarihinde başlayan ihale konusu olan iş için 4 kişi ve 60 gün olarak ihaleye çıkıldığı, ihale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapıldığı ve söz konusu işyerinde 2016 Mart ayında 30 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında,

– İhale konusu olan işte çalışan 4 sigortalının 2016 Mart ayındaki 60 günlük süre içinde hak ettikleri ücretleri ile bu süre içinde ödenen ücret dışı ödemeleri Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesiyle,

– İhale konusu olan işte çalışan 4 sigortalının 2016 Mart ayındaki 60 günlük süre dışındaki hak ettikleri ücretleri ile bu süre dışında ödenen ücret dışı ödemeleri ve ihale konusu olan işte çalışmayan 26 sigortalının prime esas kazançları 05510 Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesiyle, Kuruma bildirilecektir.

 

 25.01.2017

Özkan Uzel

Sorumlu Bağımsız Denetçi

Mali Müşavir

[yukarı]

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir